امکان سنجی توان انرژی باد در مناطق مختلف ایران بر مبنای داده های سینوپتیک هواشناسی جهت تولید الکتریسیته

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 مهندسی انرژی، دانشکده مهندسی شیمی و انرژی، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان، ایران

2 گروه مهندسی شیمی و انرژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان، ایران

چکیده

توان باد یک پارامتر مهم برای برآورد پتانسیل یک مزرعه باد است و از آن برای مقایسه سایت های مختلف استفاده می‌شود. در این پژوهش برآورد توان انرژی باد در چهار منطقه مختلف ایران بررسی شده است. برای این منظور از اطلاعات باد شهرهای مایان، بردسیر ، مورچه خورت و خاش که با فرکانس زمانی 10 دقیقه‌ای در مدت یک سال ثبت شده‌اند استفاده شده است. از روش‌های جبری و گرافیکی برای تخمین ثوابت وایبول استفاده شد که از آن‌های در تعیین توان باد در مناطق انتخاب شده، استفاده شده است. تابع وایبول استفاده شده در این پژوهش تابع دو متغیره است. پس از تعیین ثوابت وایبول به تعیین توان انرژی باد در این مناطق پرداخته شد. برای تخمین توان تولیدی از شش نوع توربین با توان و ارتفاع هاب متفاوت استفاده شد. نتایج نشان داد که در مناطق بررسی شده با نسب توربین‌های بادی با توان‌های متغییر که نیاز به سرعت پایین باد برای راه اندازی دارند می‌توان به تولید توان پرداخت که از بین مناطق انتخابی ایستگاه مایان مستعدترین نقطه برای نصب و راه اندازی مزرعه بادی است.

کلیدواژه‌ها


 1. مراجع:

  1. نشریه سازمان انرژی­های نو ایران، سال پنجم، شماره بیست و چهارم، آبان ماه 1390.
  2. ب. صلاحی، پتانسیل سنجی انرژی باد و برازش احتمالات واقعی وقوع باد با استفاده از تابع توزیع چگالی احتمال ویبول در ایستگاه­های سینوپتیک استان اردبیل، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره 72، 1383.
  3. الف. گندمکار ، ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎد در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان، ﻣﺠﻠﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺳﺎل 20،  ﺷﻤﺎره ﭘﻴﺎﭘﻲ 36،  ﺷﻤﺎره 4،  زﻣﺴﺘﺎن 1388.
  4. ف. رحیم زاده ، م. پدرام، ع. صداقت کردار ، غ. کمالی ، برآورد انرژی باد در ایستگاه­های همدیدی استان اصفهان، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، پاییز 1388، دوره  20، شماره  3،  از صفحه 155 تا صفحه 172، 1387.
  5. ح. محمدی, ش. رستمی جلیلیان, ف. تقوی, ع. شمسی پور، پتانسیل سنجی انرژی باد در استان کرمانشاه، پژوهش­های جغرافیای طبیعی، تابستان 1391 ، دوره  44 ، شماره  2، از صفحه 19 تا صفحه 32، 1389.
  6. سایت سازمان انرژی­های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق، http://www.satba.gov.ir
  7. ع. انتظاری، الف. امیراحمدی، ع. عرفانی، الف. برزویی ا، ارزیابی پتانسیل انرژی باد و امکان سنجی احداث نیروگاه بادی در سبزوار، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال سوم، شماره نهم و دهم، پاییز و زمستان 1391، از صفحه 33 تا 46، 1391.
   1. J. F. Manwell, J. G. McGowan, A. L. Rogers, Wind Energy Explained Theory, Design and Application, New York: John Wiley & Sons, 2002.