تعیین اندازه مورد نیاز برای پاسیوهای نورگیر در ساختمان‌های مسکونی بر پایه الزامات مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، ایران

2 استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، ایران

چکیده

اندازه پاسیوهای نورگیر در مبحث چهارم مقررات ملی برای ساختمان‌های یک تا چهار طبقه بر اساس مساحت زمین و تعداد طبقات ساختمان مشخص شده است. تعیین این اندازه برای ساختمان‌های بیش از چهار طبقه تا 23 متر ارتفاع، به تشخیص مهندس طراح سپرده شده است. هدف این پژوهش دستیابی به حداقل اندازه مورد نیاز برای پاسیو‌ها در یک نمونه ساختمان مسکونی پنج طبقه است. در مرحله اول، عملکرد نوری پاسیوها بر اساس الزامات مبحث چهارم مقررات ملی برای یک ساختمان چهار‌ طبقه بررسی شده است. بر پایه این نتایج، اندازه‌های حداقلی برای پاسیو در یک ساختمان پنج طبقه در نظر گرفته شده است. در مرحله دوم، امکان دستیابی به اندازه مورد نیاز به منظور رسیدن به روشنایی بهینه در این ساختمان، با در نظر گرفتن اندازه‌های مختلف مورد آزمون قرار گرفته است. به این منظور، میزان روشنایی با استفاده از پلاگین‌های گرسهاپر، هانی‌بی و لیدیباگ که از موتورهای ردینس و دی‌سیم در تحلیل‌های روشنایی بهره می‌برند، محاسبه شده است. در نهایت، با مقایسه این مقادیر با استاندارد‌های روشنایی، اندازه مورد نیاز ارائه گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که اندازه مورد نیاز پاسیوها برای ساختمان‌های پنج طبقه حداقل 7 × 6 متر مربع است. همچنین، ابعاد ارائه شده برای ساختمان‌های چهار طبقه در مبحث چهارم مقررات ملی پاسخگوی حداقل نیازهای روشنایی ساکنان نیست. این ابعاد باید حداقل 5/6 × 5/5 متر مربع در نظر گرفته شود. تمامی مراحل این پژوهش تحت شرایط آسمان واقعی برای شهر مشهد، با بهره‌گیری از شاخص کفایت فضایی نور روز انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- مراجع
[1] National building regulations Office, Code Four of the national building regulations of Iran, Road, Housing and Urban Development research center, 2017.(in persian)
[2] I. Khayat, Studying the factors affecting the optimum utilization of daylight in the lightwells of Mashhad residential buildings, University of Art, 2015. (in persian)
[3] A.A.Y. Freewan, A.A. Gharaibeh, M.M. Jamhawi, Improving daylight performance of light wells in residential buildings: Nourishing compact sustainable urban form, Journal of Sustainable Cities and Societies. 13 (2014). https://doi.org/10.1016/j.scs.2014.04.001.
[4] J. Yunus, S.S. Ahmad, A. Zain-Ahmed, Evaluating daylighting of glazed atrium spaces through physical scale model measurements under real tropical skies condition, Recent Res. Energy, Environ. Entrep. Innov. - Int. Conf. Energy, Environ. Entrep. Innov. ICEEEI’11. (2011) 122–127.
[5] A. alah Ahadi, M.R. Saghafi, M. Tahbaz, The optimization of light-wells with integrating daylight and stack natural ventilation systems in deep-plan residential buildings: A case study of Tehran, J. Journal of Building Engineering. 18 (2018). https://doi.org/10.1016/j.jobe.2018.03.016.
[6] Z. Ghiyabaklou, Fundamentals of Building Physics 2, second, Jahad Daneshgahi, Tehran, Iran, 2013.
[7] M. Ghasemi, M. Noroozi, M. Kazemzadeh, M. Roshan, The influence of well geometry on the daylight performance of atrium adjoining spaces: A parametric study, J. Journal of Building Engineering. 3 (2015) 39–47. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2015.06.002.
[8] M. Marefat, A. Karim Doost Yari, Parametric design of light-wells in order to improve the daylighting, Journal of Applied computer science. 21 (2009) 12.
[9] R.J. Cole, The effect of the surfaces enclosing atria on the daylight in adjacent spaces, Journal of Building and Environment. 25 (1990) 37–42. https://doi.org/10.1016/0360-1323(90)90039-T.
[10] V. Garcia-Hansen, I. Edmonds, Methods for the illumination of multilevel buildings with vertical light pipes, Journal of Solar Energy. 117 (2015) 74–88. https://doi.org/10.1016/j.solener.2015.04.017.
[11] Z.S. Zomorodian, S. Poordeyheymi, Evaluation of thermal and visual performance of windows in classrooms in Tehran, Soffeh. 27 (2018) 5–24.
[12] A. Nabil, J. Mardaljevic, Useful daylight illuminances: A replacement for daylight factors, Journal of Energy and Building. 38 (2006) 905–913. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2006.03.013.
[13] A. Bugeat, B. Beckers, E. Fernández, Improving the daylighting performance of residential light wells by reflecting and redirecting approaches, Journal of Solar Energy. 207 (2020) 1434–1444. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.07.099.
[14] Ž. Kristl, A. Krainer, Light wells in residential building as a complementary daylight source, Journal of Solar Energy. 65 (1999) 197–206. https://doi.org/10.1016/S0038-092X(98)00127-
[15] K. Gorantla, S. Shaik, K.J. Kontoleon, D. Mazzeo, V.R. Maduru, S.V. Shaik, Sustainable reflective triple glazing design strategies: Spectral characteristics, air-conditioning cost savings, daylight factors, and payback periods, J. Journal of Building Engineering. 42 (2021) 103089. https://doi.org/10.1016/J.JOBE.2021.103089.
[16] S. Vaisi, F. Kharvari, Evaluation of Daylight regulations in buildings using daylight factor analysis method by radiance, Journal of Energy Sustainable Development. 49 (2019) 100–108. https://doi.org/10.1016/J.ESD.2019.02.002.
[17] M. Sudan, G.N. Tiwari, I.M. Al-Helal, A daylight factor model under clear sky conditions for building: An experimental validation, Journal of Solar Energy. 115 (2015) 379–389. https://doi.org/10.1016/J.SOLENER.2015.03.002.
[18] Y. Bian, Y. Ma, Analysis of daylight metrics of side-lit room in Canton, south China: A comparison between daylight autonomy and daylight factor, Journal of Energy and Building. 138 (2017) 347–354. https://doi.org/10.1016/J.ENBUILD.2016.12.059.
[19] Y. Rizal, I. Robandi, E.M. Yuniarno, Daylight Factor Estimation Based on Data Sampling Using Distance Weighting, Energy Procedia. 100 (2016) 54–64. https://doi.org/10.1016/J.EGYPRO.2016.10.153.
[20] F. Yu, R. Wennersten, J. Leng, A state-of-art review on concepts, criteria, methods and factors for reaching ‘thermal-daylighting balance,’ Journal of Building and Environment. 186 (2020) 107330. https://doi.org/10.1016/J.BUILDENV.2020.107330.
[21] A.A. Ahadi, M.R. Saghafi, M. Tahbaz, The study of effective factors in daylight performance of light-wells with dynamic daylight metrics in residential buildings, Journal of Solar Energy. 155 (2017) 679–697. https://doi.org/10.1016/J.SOLENER.2017.07.005.
[22] M. Rastegari, S. Pournaseri, H. Sanaieian, Daylight optimization through architectural aspects in an office building atrium in Tehran, J. Journal of Building Engineering. 33 (2021) 101718. https://doi.org/10.1016/J.JOBE.2020.101718.
[23] V.R.M. Lo Verso, F. Giuliani, F. Caffaro, F. Basile, F. Peron, T. Dalla Mora, L. Bellia, F. Fragliasso, M. Beccali, M. Bonomolo, F. Nocera, V. Costanzo, Questionnaires and simulations to assess daylighting in Italian university classrooms for IEQ and energy issues, Journal of Energy and Building. 252 (2021) 111433. https://doi.org/10.1016/J.ENBUILD.2021.111433.
[24] F. Mohammadi, M. Mofidi, M. Tahbaz, Evaluation and Analysis of the Efficiency of Dynamic Metrics Evaluating Daylight Performance ( Daylight Autonomy and Useful Daylight Illuminance ) through Sensitivity Analysis ; Case Study : Elementary Classroom in Tehran *, (2020) 135–144. https://doi.org/10.22034/AAUD.2020.113264.
[25] IES, IES Spatial Daylight Autonomy (sDA) and Annual Sunlight Exposure (ASE), Illuminating Engineering Society, 2015.
[26] M. Poorahmadi, M.A. Khan Mohammadi, F. Mozaffar, Analytical study of the effect of shell physical parameters on creating visual comfort in traditional houses of hot and dry climate of Iran (Case study: five-door rooms of traditional houses in Yazd), Andishe Memari (Architectural Thought). 4 (2020) 135–153.
[27] N. Shafavi Moghaddam, Z.S. Zomorodian, M. Tahsildoost, Efficiency of daylight metrics in estimating adequate lighting in spaces based on user evaluation; Case study: Educational spaces of architecture schools in Tehran, Soffeh. 29 (2020) 37–56.
[28] A. Montaser, Optimal window dimensions in order to provide sufficient lighting and heating in residential buildings in temperate and humid climates, University of Art, Iran, 2014. (in persian)