سیستم یا اکوسیستم؟ نقدی بر سیستم نوآوری فناورانه فتوولتاییک ایران از منظر اکوسیستمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

اهمیت نوآوری و توسعه فناوری و درک پیچیدگی فرایندهای مربوطه موجب شده است تا محققین بسیاری در سال‌های گذشته نظریه‌های مختلفی را ارائه کنند و به بسط و توسعه این نظریات بپردازند. رویکرد نظام‌های نوآوری یکی از نظریات فراگیر و موفق سالیان اخیر در حوزه مطالعات نوآوری و فناوری بوده است. به همین سیاق نظام نوآوری فناورانه یکی از رویکردهایی بوده است که مورد توجه محققین در سالیان اخیر بوده است. از طرف دیگر نواقص و ضعف‌های رویکرد نظام نوآوری و ناکافی بودن آن در تحلیل پیچیدگی فرایند نوآوری و توسعه فناوری یکی از محرک‌های ارائه نظریه بوم‌سازگان نوآوری بوده است. با وجود تعدد مطالعات، در هیچ کدام از مقالات ارائه شده یک نظام نوآوری فناورانه خاص از منظر اکوسیستمی مورد نقد قرار نگرفته است. در این مطالعه نظام نوآوری فناورانه فتوولتاییک ایران از منظر اکوسیستمی با استفاده از چارچوب حکمرانی تحول آفرین بوم‌سازگان نوآوری مورد نقد قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که رویکرد نظام نوآوری فناورانه جزءنگر است، به توسعه فناوری نگاه خطی دارد و قادر به تشخیص چالش‌های فراروی نظام نوآوری نیست و بنابراین قادر به ارائه سیاست‌های موثر نیست. همچنین رویکرد نظام نوآوری فناورانه توجهی به هم‌آفرینی ارزش و تکامل و هم‌تکاملی بازیگران و نظام نوآوری ندارد و به تنوع بازیگران و ارتباط بین آن‌ها بی توجه است. نگاه تک بعدی نظام نوآوری فناورانه توانایی رصد تک مرکزی بودن یا چند مرکزی بودن نظام نوآوری و افزونگی کارکردی نظام را ندارد و با شاخص‌های ناکافی در تشخیص مرحله توسعه نظام دچار خطا می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- مراجع
[1]  S. Ghazinoory, M. Amiri, S. Ghazinoori, and P. Alizadeh, "Designing innovation policy mix: a multi-objective decision-making approach," Economics of Innovation and New Technology, vol. 28, no. 4, pp. 365-385, 2019, doi: 10.1080/10438599.2018.1500115.
[2]  R. Hosseinalizadeh, A. Arshadi Khamseh, and M. M. Akhlaghi, "A multi-objective and multi-period model to design a strategic development program for biodiesel fuels," Sustainable Energy Technologies and Assessments, vol. 36, 2019, doi: 10.1016/j.seta.2019.100545.
[3]  M. M. Akhlaghi, F. Abbasizade, A. Shafiei Alavijeh, R. HosseinAlizadeh, and M. M. AmirAbadi Farahani, "Investigation on opportunities and challenges of cross-border electricity trade for Iran," Scientia Iranica, 2019.
[4]  S. O'Negro, V. Vasseur, W. G. Van Sark, and M. Hekkert, "Solar eclipse: the rise and ‘dusk’of the Dutch PV innovation system," International Journal of Technology, Policy and Management, vol. 12, pp. 135-157, 2012.
[5]  R. Adner, "Match Your Innovation Strategy to Your Innovation Ecosystem," Harvards Business Review, 2006.
[6]  L. A. d. V. Gomes, A. L. F. Facin, M. S. Salerno, and R. K. Ikenami, "Unpacking the innovation ecosystem construct: Evolution, gaps and trends," Technological Forecasting and Social Change, vol. 136, pp. 30-48, 2018, doi: 10.1016/j.techfore.2016.11.009.
[7]  R. Adner and R. Kapoor, "Value creation in innovation ecosystems: how the structure of technological interdependence affects firm performance in new technology generations," Strategic Management Journal, vol. 31, pp. 306-333, 2010.
[8]  S. Rinkinen and V. Harmaakorpi, "Business and innovation ecosystems: innovation policy implications," International Journal of Public Policy, vol. 15, no. 3/4, 2019, doi: 10.1504/ijpp.2019.103038.
[9]  O. Dedehayir, S. J. Mäkinen, and J. Roland Ortt, "Roles during innovation ecosystem genesis: A literature review," Technological Forecasting and Social Change, vol. 136, pp. 18-29, 2018, doi: 10.1016/j.techfore.2016.11.028.
[10] Z. Chen, S. M. Dahlgaard-Park, and L. Yu, "Service quality management and ecosystem theory," Total Quality Management and Business Excellence, vol. 25, pp. 1190-1205, 2014.
[11] J. Luo, "Architecture and evolvability of innovation ecosystems," Technological Forecasting and Social Change, vol. 136, pp. 132-144, 2018, doi: 10.1016/j.techfore.2017.06.033.
[12] N. Faissal Bassis and F. Armellini, "Systems of innovation and innovation ecosystems: a literature review in search of complementarities," Journal of Evolutionary Economics, vol. 28, no. 5, pp. 1053-1080, 2018, doi: 10.1007/s00191-018-0600-6.
[13] C. Amitrano, M. Tregua, T. Russo Spena, and F. Bifulco, "On Technology in Innovation Systems and Innovation-Ecosystem Perspectives: A Cross-Linking Analysis," Sustainability, vol. 10, no. 10, 2018, doi: 10.3390/su10103744.
[14] X. Zheng and Y. Cai, "Transforming Innovation Systems into Innovation Ecosystems: The Role of Public Policy," Sustainability, vol. 14, no. 12, 2022, doi: 10.3390/su14127520.
[15] A. Bergek, S. Jacobsson, B. Carlsson, and A. Rickne, "Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis," Research Policy, vol. 37, pp. 407-429, 2008.
[16] M. P. Hekkert, R. A. A. Suurs, S. O. Negro, S. Kuhlmann, and R. E. H. M. Smits, "Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change," Technological Forecasting and Social Change, vol. 74, no. 4, pp. 413-432, 2007, doi: 10.1016/j.techfore.2006.03.002.
[17] J. F. Moore, "Predators and prey: a new ecology of competition," Harvard Business Review, vol. 71, pp. 75-86, 1993.
[18] M. Iansiti and R. Levien, "Strategy as Ecology," Harvard Business Review, vol. 82, pp. 1-11, 2004.
[19] A. Suominen, M. Seppanen, and O. Dedehayir, "A bibliometric review on innovation systems and ecosystems: A research agenda," European Journal of Innovation Management, vol. 22, pp. 335–360, 2019.
[20] O. Granstrand and M. Holgersson, "Innovation ecosystems: A conceptual review and a new definition," Technovation, vol. 90-91, 2020, doi: 10.1016/j.technovation.2019.102098.
[21] M. Esmailzadeh, S. Noori, A. Aliahmadi, H. Nouralizadeh, and M. Bogers, "A Functional Analysis of Technological Innovation Systems in Developing Countries: An Evaluation of Iran’s Photovoltaic Innovation System," Sustainability, vol. 12, no. 5, 2020, doi: 10.3390/su12052049.
[22] Y. f. M. Rahimi rad Z., Mir emadi T., Madhoshi M. , "Analysis of Photovoltaic Solar System Technological Innovation System in Iran," Innovation Management, vol. 6, no. 4, pp. 1-28, 2018.
[23] A. A. Sadabadi, Z. Rahimi Rad, and H. Azimzadeh, "Photovoltaic technological innovation system (PV TIS) in Iran: identifying barriers, incentives, dynamics and developing policies," Journal of Environmental Planning and Management, pp. 1-24, 2022, doi: 10.1080/09640568.2022.2043837.
[24] Z. Rahimi Rad, A. A. Sadabadi, and H. Azimzadeh, "Explaining the rise and fall of the photovoltaic technological innovation system in Iran," Environmental Progress & Sustainable Energy, vol. 41, no. 5, 2022, doi: 10.1002/ep.13851.
[25] "Solar Energy technology development National Roadmap," Ministry of Energy of Iran, Niroo Research Institute, 2015.
[26] M. e. T. Dehghan Ashkezari M. J., Ramezanpour Nargesi Gh., "The Assessment of International Sanctions on Photovoltaic Innovation System of Iran.," Journal of Science & Technology Policy, vol. 10, no. 4, pp. 63-76, 2019.
[27] M. Esmailzadeh, S. Noori, H. Nouralizadeh, and M. L. A. M. Bogers, "Investigating macro factors affecting the technological innovation system (TIS): A case study of Iran's photovoltaic TIS," Energy Strategy Reviews, vol. 32, 2020, doi: 10.1016/j.esr.2020.100577.
[28] Y. f. M. Rahimi rad Z., Miremadi T., Madhoshi M., "Identification and Analysis of Social-Technical Transition Barriers to Photovoltaic Solar Systems Focusing on Fossil Fuel Regime," Journal of Technology Development Management, vol. 6, no. 2, pp. 49-77, 2018.
[29] R. Suurs, " Motors of sustainable innovation. Towards a theory on the dynamics of systems in contexts: Conceptualizing contextual structures and interaction dynamics," Environmental Innovation and Societal Transitions, vol. 16, pp. 51-64, 2009.
[30] IRENA, "RENEWABLE POWER GENERATION COSTS IN 2021," 2021.
[31] T. Könnölä, V. Eloranta, T. Turunen, and A. Salo, "Transformative governance of innovation ecosystems," Technological Forecasting and Social Change, vol. 173, 2021, doi: 10.1016/j.techfore.2021.121106.
[32] the Law of the Sixth 5-year Development Plan, 2017.
[33] J. Markard and B. Truffer, "Technological innovation systems and the multi-level perspective: towards an integrated framework," Research Policy, vol. 37, no. 4, 2008.