تحلیل پارادیمی حکمرانی و سیاستگذاری انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه مدیریت و علوم اجتماعی، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

چکیده

سیستم انرژی جهان در مرحله گذار قرار گرفته است که از مشخصات اصلی آن تاکید بر تجدیدپذیرها می‌باشد. در ایران علی‌رغم پتانسیل قابل ملاحظه در زمینه نیروگاههای بادی و خورشیدی، فاصله زیادی میان ظرفیت نصب شده تجدیدپذیر با اهداف اسناد سیاستی می باشد. در این مقاله با بکارگیری تئوری داده‌بنیاد(پارادایمی) علل این امر از منظر حکمرانی و سیاستگذاری بررسی شده است. یافته ها نشان داد شرایط مداخله‌ای و زمینه‌ای، توسعه تجدیدپذیر را با موانع جدی روبرو کرده است. از جمله شرایط مداخله‌ای می‌توان به بالا رفتن نرخ ارز، تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، اداره متمرکز و فضای یارانه‌ای حاکم بر صنعت برق، ، وضعیت مالی وزارت نیرو و انگاره‌های ذهنی سیاستگذاران مبتنی بر بخش فسیلی اشاره کرد. شرایط زمینه‌ای نیز شامل عدم‌وفاق در خصوص چرایی و چگونگی توسعه تجدیدپذیرها در کشور، حاکمیت نگاه بخشی به حوزه انرژی به جای نگاه ملی، فقدان قدرت و استقلال کافی ساتبا نسبت به نهادهای بخش فسیلی، عدم امکان دسترسی سرمایه‌گذاران به منابع مالی کم هزینه، فضای حمایتی حاکم به نفع بخش فسیلی و لذا عدم کارکرد مدلهای مالی در حوزه تجدیدپذیر، فقدان راهبرد مشخص در زمینه ساخت داخل تجهیزات تجدیدپذیر و فرهنگ‌سازی نامناسب تجدیدپذیر اشاره نمود. با توجه به موارد برشمرده، اثربخشی اهداف، سیاستها و قوانین مصوب در حوزه تجدیدپذیر اندک شده است که نتیجه آن ظرفیت اندک نیروگاههای تجدیدپذیر، عدم تنوع مناسب سبد انرژی کشور، عدم نقش‌آفرینی تجدیدپذیرها در تامین امنیت عرضه انرژی کشور و نوعی بی‌اعتمادی اجتماعی نسبت به مشارکت در حوزه تجدیدپذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-مراجع

[1]
"Monthly statistical report of water and electricity industry," Office of Information Technology and Cyberspace Security of the Ministry of Energy, 2022.
[2]
"Review of the 1401 budget bill of the whole country in the electricity sector," Islamic Parliament Research Center, 2021.
[3]
P. Ahadi and F. Fakhrabadi, "Optimal Solar Power Station Site Selection Using the Analytical Hierarchy Process (AHP) in Iran," Journal of Mechanical Engineering and Vibration, vol. 12, no. 4, pp. 12-24, 2021.
[4]
J. Markard and V. Hoffmann, "Analysis of complementarities: Framework and examples from the energy transition," Technological forecasting and social change, vol. 111, pp. 63-75, 2016.
[5]
WEF, "Fostering Effective Energy Transition," World Economic Forum, 2013.
[6]
F. Saghafi and M. Azadeganmehr, "Policy making forgovernance of technology transitions:basics and theories," journal of science & technology policy, vol. 39, no. 4, pp. 221-237, 2019.
[7]
F. Geels, "Processes and paterns in transitions and system innovations:refining the coevolutionary," technological forecasting and social change, vol. 72, no. 6, pp. 681-696, 2005.
[8]
A. Smith, J. Vob and J. Grin, "Innovation studies and sustainability transitions: the allure of the multi-level perspective and its challenges," research policy, vol. 39, no. 4, pp. 435-448, 2010.
[9]
H. Rittle and M. Webber, "Dilemmas in ageneral theory of planning," policy sciences, vol. 4, no. 2, pp. 155-169, 2010.
[10]
E. Shove and G. Walker, "Transitions ahead:politics,practice,and sustainable transition management," Environment and planning A:Economy and Space, vol. 39, no. 4, pp. 763-770, 2007.
[11]
L. Coenen, P. Benneworth and B. Truffer, "Toward a spatial perspective on sustainability transitioins," Research Policy, vol. 41, no. 6, pp. 968-979, 2012.
[12]
R. Hirsh and C. Jones, "History s contributions to energy research and policy," Energy Research & sOCIAL sCIENCE, vol. 1, pp. 106-111, 2014.
[13]
C. Miller, A. IIes and F. Jones, "The Social Dimensions of Energy Tansitions," Science as Culture, vol. 22, no. 2, pp. 135-148, 2013.
[14]
F. Kern and M. Howlett, "Implementing Transition Management as Policy Reforma: ACase Study of the Dutch Energy Sector," Policy Science, vol. 42, pp. 391-408, 2009.
[15]
R. Fouquet and P. Pearson, "Past and Prospective Energy Transitions:Insights from History," Energy Policy, vol. 50, pp. 1-7, 2012.
[16]
J. Blazquez and R. Fuentes, "On some economic principles of the energy transition," Energy Policy, vol. 147, pp. 1-9, 2020.
[17]
WEF, "Fostering Effective Energy Transition," World Economic Forum, 2018.
[18]
G. Cheung, P. Davies and A. Bassen, "In the Transition of Energy Systems: What Lessons can be Learnt from the German Achievement?," Energy Policy, vol. 132, pp. 633-646, 2019.
[19]
A. Jurca, "The Energiewende:Germany 's transition to an economy fuelled by renewables," Geo, vol. 27, pp. 141-156, 2014.
[20]
C. Morris and A. Jungjohann, Energy Democracy:Germany s Energiewende to Renewable, Springer, 2016.
[21]
R. Kemp and J. Rotmans, "Transitioning Policy: Co-Production of a New Strategic Framework Forenergy Innovation in the Nethherlands," Policy Science, vol. 42, pp. 303-322, 2009.
[22]
S. Brunner, C. Flachsland and R. Marscinski, "Credible Commitment in Carbon Policy," Clim.Policy, vol. 12, pp. 255-271, 2012.
[23]
A. BAYRAKTAR, "Energy transition in turkey," world energy council, 2018.
[24]
Z. Rawle, "Energy Transition in Saudi Arabia:Oil,Solar and Vision," Bard Digital Commons-Senior Projects Spring, 2018.
[25]
S. Tagliapietra and G. Zachmann, "The European union energy transition: Key priorities for the nextfive years," Energy Policy, vol. 132, pp. 950-954, 2019.
[26]
L. Hang, "A review on renewable energy transition in Australia: An updated depiction," Journal of Cleaner Production, vol. 242, 2020.
[27]
A. Sadiqa and A. Gulagi, "Energy transition roadmap towards 100% renewable energy and role of storage technologies for Pakistan by 2050," Energy, vol. 147, pp. 518-532, 2018.
[28]
t. miremadi and z. rahimirad, "Defining the policy lock in of the sector of renewable energy sector in Iran," Journal of Future Management Studies, vol. 29, no. 3, pp. 39-52, 2018.
[29]
Z. rahimirad, M. yahyazadeh, T. miremadi and M. madhooshi, "Identification and Analysis of Social-Technical Transition Barriers to Photovoltaic Solar Systems Focusing on Fossil Fuel Regime," Journal of Technology Development management, vol. 6, no. 1, pp. 49-77, 2018.
[30]
N. mohammadi and H. danaieefard, "A Model of Collaborative Governance for Renewable Energy Development in Iran: an Institutional Perspective," Journal of Energy Planning And Policy Research, vol. 5, no. 16, pp. 67-95, 2019.
[31]
A. Soleimankhani, "Identification of policy instruments for renewable energy development in iran," JOURNAL MANAGMENT GREEN OF ART, no. 1, pp. 73-86, 2021.
[32]
M. Mousavi Dorcheh, M. GhaneiRad and H. Karimian Khouzani, "Presenting a Framework for Describing the Technological Transitions Based on the Multilevel Analysis Approach (Case Study: The Transition to Renewable Energy in Iran)," The Journal of Innovation Management, vol. 6, no. 4, pp. 63-98, 2017.
[33]
F. payam, A. Taheri and G. Torabi, "Challenge Of Fossil Energy And Importance Of Investment In Renewable Energies In Iran," Journal of the Macro and strategic policies, vol. 20, pp. 153-170, 2017.