بررسی تأثیر استفاده از دیوار آبی بر کاهش خیرگی ناشی از تابش جبهه‌ی غربی در ساختمان‌های اقلیم معتدل و مرطوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مهندسی معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 کارشناسی ارشد، معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 کارشناسی ارشد، معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

امروزه با توجه به این‌که انسان‌ها، درصد قابل‌توجهی از ساعات روز را در محیط‌های بسته می‌گذرانند، تأمین نور طبیعی در این فضاها امری ضروری خواهد بود. از طرفی یکی از چالش‌های مهم ورود نور مستقیم به داخل فضا، بحث خیرگی است که نیازمند ملاحظات اساسی است. جبهه غربی در ساختمان، همواره با چالش خیرگی و بار حرارتی زیاد همراه بوده که بهره‌گیری از روشنایی نور روز در این جداره را با چالش‌های بسیار مواجه نموده است. امروزه با توسعه مصالح نوین، جداره‌هایی با ظرفیت حرارتی بالا، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند که "دیوار آبی" نیز یکی از این جداره‌ها می‌باشد که امکان نفوذ نور را دارا است. پژوهش در تلاش است با ارائه راهکارهایی جهت ایجاد آسایش بصری، بتواند از جبهه‌ی غربی برای نورگیری طبیعی بهره ببرد. سؤال اساسی این است که: دیوار آبی در جداره غربی تا چه میزان در ایجاد بهبود شرایط آسایش بصری از منظر خیرگی مؤثر است؟ در ادامه گام‌های پژوهش، با شبیه‌سازی مدل پایه در نرم‌افزار "راینو"، مشخص کردن مقادیر متغیرها و ورود داده‌ها در نرم‌افزار "گراس‌هاپر" و با بهره‌گیری از افزونه‌های "لیدی‌باگ" و "هانی بی" نتایج حاصله به روش تطبیقی قیاس شده است. نتایج نشان می‌دهند که دیوار آبی نقش حائز اهمیتی در کاهش میزان خیرگی نسبت به بازشو متداول در جداره غربی داشته است. نتایج حاکی از آن است که میزان خیرگی در دیوار آبی بدون رنگدانه، با 0.36 واحد، دیوار آبی با رنگ آبی 0.32 واحد و دیوار آبی با مساحت همسان پنجره با 0.3 واحد، کاهش نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- مراجع
[1] GC. Brainard, JP. Hanifin, JM. Greeson, Action spectrum for melatonin regulation in humans: evidence for a novel circadian photoreceptor. J Neurosci, Vol. 21, No. 16, pp. 6405-6412. 2001. doi:10.1523/JNEUROSCI.21-16-06405, 2001.
[2] A.Sayigh. Sustainability, Energy and Architecture, Case Studies in Realizing Green Buildings, Academic Press, Cambridge, Cambridge, England, 2014.
[3] M. Emrai. Ersi, a window facing the light, Organization for Studying and Compiling Humanities Books of Universities, samt, 2011. (In Persian)
[4] Garretón, J. Yamin, R. Rodriguez, A. Pattini. Effects of Perceived Indoor Temperature on Daylight Glare Perception. Building Research and Information, Vol. 44, No. 8, pp. 907–919, 2016.
[5] M. Tahbaz, s. Jalilian, The Principles Of Climate-Compatible Design In Iran With An Approach To Mosque Architecture, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, 2008. (In Persian)
[6] M.A. Fadaei Ardestani, H. Naseri Mobaraki, M.R. Ayatollahi, Z. Zamardian, Evaluation of daylight and glare in classrooms using dynamic indicators. Scientific-Research Quarterly of Architecture and Urban Planning, Vol 28, No. 83,pp. 25-40, 2018. (In Persian)
[7] S.W. Zhenjun Ma. Building energy research in hong kong: a review, Energy Reviews, Vol. 13,pp. 1870-1883, 2009.
[8] M.C. Dubois, Effect of glazing types on daylight quality in interiors: conclusions from three scale model studies, Conference Proceedings Experiencing Light, Eindhoven, Holland, 2009.
[9] J. Yao, An investigation into the impact of movable solar shades on energy, indoor thermal and visual comfort improvement, Building and Environment, Vol. 71, pp. 24-32, 2013.
[10] L. Heschong. Daylight Metrics: PIER Daylighting Plus Research Program: Final Project Report. California Energy Commission, 2012.
[11] A. Reinhart, F.Christoph, and Daniel A. Weissman, The Daylight Area-Correlating Architectural Student Assessments with Current and Emerging Daylight Availability Metrics, Building and Environment, Vol. 50, pp. 155–164, 2012.
[12] A. Eltaweel, S.U. Yue Hong, Parametric Design and Daylighting: A Literature Review, Architecture and Build Environment, University of Nottingham, Nottingham NG7 2RD, UK, 2017.
[13] A. Mohamad, J. Taler, P. Oclon, Trombe wall utilization for cold and hot climate condiyions. Energies, Vol. 12, pp. 284-303, 2019.
 [14] M.  Khalili, Mashhadi-Baqermokher, Z. Qiyabaklou, Designing the wall of thermal water storage using sustainable waste, Safa, Vol. 20, No. 1, pp. 77-84, 2009. (In Persian)
[15] Z. Sokhdan Sorkhabi, M.A. Khan-Mohammadi, Optimizing the energy of non-opening walls in sunny fronts, City Identity, Vol. 23, pp. 73-82, 2014. (In Persian)
[16] S, Eslami,  Investigating factors affecting glare and ways to reduce it; case study: Kerman Central National Library, Architecture, Vol. 1, No. 4, 2017. (In Persian)
[17] B. Frank J., Translator: Nasser Moqbali, Basic Physics Book (Light and Modern Physics), Volume IV, Publications: Fatemi, 2014. (In Persian)
[18] T. Sadeghlou, L. Johari, Measuring the performance of visual comfort components in improving the quality of the city environment using the Vaycor technique; case study: Mashhad metropolis, Human Geography Research,Vol. 19, No. 1, pp. 183-1367, 2014. (In Persian)
[19] A. Noorani, Ahmadreza, S.M. Mofidi Shemirani, M. Tahbaz, Measuring the effect of the atrium inclination angle on the visual comfort of students by daylight efficiency in educational buildings of Tehran ;a field study and simulation, Journal of Urban Planning and Research, Vol. 8, No. 31, pp. 249-266, 2016. (In Persian)
[20] Z.S. Zamardian, SH. Pourdihemi, Evaluation of thermal and visual performance of windows in classrooms in the climate of Tehra, Sofeh, Vol. 78, pp. 6-2, 2014. (In Persian)
[21] D. Hooper, Passive solar Architecture, LEDeG, 25, 2000.
[22] O. Saadatian, C.H. Lim, K.Sopian, E. Sallah, Astate of the aret review of solar walls: concepts and applocations, Building physics, Vol. 37, No. 1, pp. 55-79, 2013.
[23] G. Gan, A parametric study of trombe walls for passive cooling of buildings, Energy and buildings, Vol. 27, No. 1, pp. 37- 43, 1998.
[24] M. DeKayG, Z. Brown, Sun, Wind & Light: Architectural Design Strategies, America, 2001.