ارزیابی اقتصادی و اصلاح قیمت برق فتوولتائیک با رویکرد‌های انگیزشی و نیازسنجی منطبق با اطلس خورشیدی اقلیم ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ‌کارشناسی ارشد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استاد اقتصادسنجی و آماراجتماعی،گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 مدرس(حق التدریس) گروه معماری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

تعرفه خرید برق فتوولتائیک در گستره جغرافیایی ایران بدون توجه به شرایط اقلیمی و خورشیدی متفاوت کشور، یکسان است که منجر به کاهش انگیزه در تولید می‌-شود. براساس اطلس میانگین تابش سالانه خورشید (فتوولتائیک)، مرکز استان‌های کشور در 10 گروه طبقه‌بندی شده‌اند. گروه هدف اصلاح قیمت با استفاده از مدل-های آماری مد و میانه انتخاب شده است. شهرهای اهواز، بندرعباس، بوشهر، بجنورد، ارومیه، اردبیل، گرگان، ساری و رشت شامل گروه‌های کمتر برخوردار از تابش خورشیدی (پایین‌تر از گروه هدف)، ۴۶ درصد از برق بخش خانگی کشور را مصرف می‌کنند. برای متناسب‌سازی مکانی بین تولید و مصرف برق با رویکرد توسعه پایدار، بجای افزایش تولید برق فسیلی و یا افزایش طول خطوط انتقال، می‌توان از سیاست خرید نرخ برق خورشیدی بصورت پلکانی(سیاست تبعیض قیمت) استفاده نمود. با توجه به نتایج این پژوهش، برای همسطحی با نرخ بازده داخلی گروه هدف (33.15 درصد)، می‌توان نرخ تضمینی جدید در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، خراسان شمالی، آذربایجان غربی، خوزستان، هرمزگان و بوشهر را به ترتیب به اندازه 67، 50، 36، 25، 15، 15، 7، 7و 7 درصد افزایش داد. زاهدان با نرخ بازده داخلی 36.24 و بازگشت خالص سرمایه عادی 4 ساله، مستعدترین شهر کشور ایران در ارزیابی اقتصادی برق فتوولتائیک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- مراجع
[1]   A. Madanizadeh, M. Ebrahimian, Modeling Energy Price Liberalization in Iran Economy, Journal of Planning and Budgeting, Vol. 24, No. 4, pp. 5–46, 2020. (in Persian)
[2] Y. Gudarzi Farahani, O. adeli, The Effect of Change in Electricity Tariffs on Electricity Consumption and Macroeconomic Variables With Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Approach, Quarterly Energy Economics Review, Vol. 25, No. 74, pp. 125–158, 2022. (in Persian)
[3] E. Abounoori, M. Gholizadeh Eratbeni, Economic Evaluation of Solar Electricity (Photovoltaic) Based on the Space Available in the Building in Different Climates of Iran, Journal of Renewable and New Energy, Vol. 9, No. 2, pp. 150-1157, 2022. (in Persian)
[4] M. Haddad, M. Mehrabi, Evaluating the Role of Investment in Solar (Photovoltaic) Power Plant on Sustainable Development (Case Study: Boroujerd City), Journal of Renewable and New Energy, Vol. 8, No. 16, pp. 91-100, 2021. (in Persian).
[5]  M. Alam, Decentralized Renewable Hybrid Mini-Grid Based Electrification of Rural and Remote Off-Grid Areas of Bangladesh, PhD Thesis, De Montfort University, UK, 2017.
 [6] S. A. Jalaee, S. Jafari, S. Ansari Lari, The Estimation of Electricity Consumption in The Residential Sector in Iran: A Provinces Panel. Iranian Energy Economics, Vol. 2, No. 4, pp. 69-92, 2013. (in Persian)
[7] Sh. Sharma, N. Sengar, Review of Solar PV Training Manuals and Development of Survey Based Solar PV System Training Formats for Beginners, Solar Energy, Vol. 241, pp. 72-84, 2022.
[8]  J. Goop, E. Nyholm, M. Odenberger, F. Johnsson, Impact of Electricity Market Feedback on Investments in Solar Photovoltaic and Battery Systems in Swedish Single-Family Dwellings, Renewable Energy, Vol. 163, pp. 1078-1091, 2021.
[9] R. Moradian, F. Moridi Farimani, Developing Renewables in Iran  A Must or Choice?, Journal of Renewable and New Energy, Vol. 9, No. 2, pp. 28-33,2022. (in Persian)
[10] IEA, Data and Projections, International Energy Agency, Paris, 2020. (Available at: https://www.iea.org/reports/ sdg7-data-and-projections)
[11] The World Bank, Accessed 10 September 2022;  https://www.worldbank.org/en/home.
[12] Renewable Energy and Energy Efficiency Organization. Atlas– Solar, Accessed 1 Oct 2022; www.satba.gov.ir
[13] Institute of International Energy Studies, Energy Balance, Deputy Minister of Planning of the Ministry of Petroleum, Iran, 2020. (in Persian)
[14] A .Abounoori, Economic Analysis of Light Shelf Using in Office Buildings, Econder 2020 III. International Economics Business and Social Sciences, Congress, Turkey, 2020.
[15] S. Sharma, N. Sengar, Review of Solar PV Training Manuals and Development of Survey Based Solar PV System Training Formats for Beginners, Solar Energy, Vol. 241, pp. 72-84, 2022.
[16] L. Neij, E. Heiskanen, L. Strupeit, The Deployment of New Energy Technologies and The Need for local learning, Energy Policy, Vol. 101, pp. 274-283, 2017.
[17] D .H .B. Gai, E. Shittu, D. Attanasio, C. Weigelt, S. LeBlanc, P. Dehghanian, S. Sklar, Examining Community Solar Programs to Understand Accessibility and Investment: Evidence from The U.S., Energy Policy, Vol. 159, 2021.
[18] IRENA, Future of Solar PV: Deployment, investment, technology, grid integration and socio-economic aspects, 2019
 [19] G. Dócia, E. Vasileiadou, Let׳s Do it Ourselves Individual Motivations for Investing in Renewables at Community level, Energy Reviews, Vol. 49, pp. 41-50. 2015.
 [20] P. Middleton, Sustainable living education: Techniques to Help Advance The Renewable Energy Transformation, Solar Energy, Vol. 174, pp. 1016-10181, 2018.
[21] A. Tahmouresi, Economic Evaluation of Solar Electricity in Rural Areas in City of Semnan, MSc Thesis, Semnan University, Semnan, 2016. (in Persian)
[22] Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Accessed 1 December 2021; https://www.cbi.ir/section/1378.