نویسنده = بهنام مستاجران
روش های متداول برآورد شدت تابش خورشیدی در سطح افقی زمـین

دوره 4، شماره 1، تیر 1396، صفحه 16-21

طیبه سلیمیان ریزی؛ بهنام مستاجران گورتانی؛ سید طاهر کرمانی القریشی