بریکت و پلت، سوخت جامد از زیست‌توده، منابع جایگزین انرژی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه منابع طبیعی گرگان

چکیده

استفاده از زیست‌توده به هدف انرژی در مسیر تأمین پایدار انرژی و در پاسخ به افزایش تقاضای انرژی می‌تواند راهکار مؤثری باشد. سوخت زیستی با کاهش مؤثر انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی از پیامد‌های گرمایش جهانی که امروزه نگرانی اصلی کشورهای جهان است می‌کاهد. بریکت‌ها و پلت‌ها به‌ ‌عنوان سوخت‌های جامد زیستی مستقیم‌ترین راه استفاده از انرژی منابع زیستی هستند زیرا به‌جای تیمارهای پیچیده ترمو شیمیایی و زیست‌شیمیایی تنها نیاز به فرآیند متراکم سازی دارند. فرآیند تولید بریکت و پلت سوختی، متراکم کردن با اعمال فشار و دما است که منجر به تغییر شکل‌های الاستیک و پلاستیک و افزایش دانسیته در زیست‌توده می‌شود. همچنین دانسیته انرژی و دوام سوخت جامد تولیدی زیاد می‌شود. ایجاد پل‌های جامد بین ذرات و درهم‌رفتگی مکانیکی بین ذرات تا رسیدن به دانسیته اجزای آن، مکانیسم احتمالی پیوند ذرات است. اندازه‌گیری ویژگی‌های ذاتی ذرات مانند میزان خاکستر، مواد فرار، کربت ثابت و ارزش حرارتی که مؤثر بر احتراق هستند با آنالیزهای گروهی و نهایی انجام می‌شود. همچنین بریکت و پلت‌های سوختی به لحاظ کیفی با ویژگی‌هایی مثل دانسیته، دوام و ارزش حرارتی سنجیده می‌شوند. احتراق سوخت جامد، مراحل اتلاف جرمی خشک شدن، مواد فرار زدایی و احتراق زغال را متحمل می‌شود. مشکل عمده سوخت‌های جامد زیستی، میزان خاکستر بیشتر نسبت به زغال‌سنگ و درنتیجه رسوب گرفتگی و خوردگی تجهیزات است لذا پژوهش‌های مختلف می‌توانند در جهت کاهش مشکلات مربوط به خاکستر متمرکز شوند.

کلیدواژه‌ها


[1]      http://www.energyenergy.ir. 1394.
[2]      Lela, B., M. Barišić, and S. Nižetić, Cardboard/sawdust briquettes as biomass fuel: Physical–mechanical and thermal characteristics. Waste Management, 2016. 47: p. 236-245
[3]      Renewables Global Status Report. 2017, REN21.
[4]      Wang, Y., Wu, K, and Sun, Y. Effects of raw material particle siza on the briquetting process of rice straw. 2016. Journal of the Energy Institute, 1-10.
[5]      http://www.satba.gov.ir/.
[6]      http://pep.moe.gov.ir. 1392
[7]      Tumuluru, J.S., et al., A review of biomass densification systems to develop uniform feedstock commodities for bioenergy application. Biofuels, Bioproducts and Biorefining, 2011. 5(6): p. 683-707.
[8]      Fournel S, Palacios JH, Godbout S, Heitz M. Effect of Additives and Fuel Blending on Emissions and Ash-Related Problems from Small-Scale Combustion of Reed Canary Grass. Agriculture. 2015;5(3):561-76
[9]      Tabil LG and Sokhansanj S, Compression and compaction behavior of alfalfa grinds, Part 2: Compaction behavior. Powder Handling Process 8(2):117–122 (1996).
[10]   British Standards Institution, “Solid biofuels- terminology, definitions and descriptions.” draft biomass standard, DD CEN/TS 14588, 2004.
[11]   B. S. Institution, “Soild biofuels-methods for the determination of moisture content-oven dry method.” draft biomass standard, DD CEN/TS 14774-2,2004.
[12]   B. S. Institution, “Solid biofuels: method for the determination of the content of volatile matter.” draft biomass standard, CEN/TS 15148, 2009.
[13]   H. Burnham-Slipper, Breeding a better stove: The use of Computational Fluid Dynamics and Genetic Algorithms to optimise a wood burning stove for Eritrea. PhD thesis, University of Nottingam, School of Mechanical,Materials and Manufacturing Engineering, 2008.
[14]   B. S. Institution, “Solid biomfuels-determination of total content of carbon, hydrogen and nitrogen- instumental methods.” draft biomass standard, DDCEN/TS 15104, 2005.
[15]   British Standards Institution, “Solid biofuels- method for the determination of calorific value.” draft biomass standard, DD CEN/TS 14918, 2005.
[16]   J, Chaney, Combustion characteristics of biomass briquettes, PhD thesis, University ofNottingham,  2010.