ایستگاه شارژ مبتنی بر انرژی تجدیدپذیر برای شارژ وسایل نقلیه هیبریدی -الکتریکی پلاگین

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشیار، مهندسی بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

یکی از دلایل اصلی آلودگی هوای کلانشهرها، ترافیک سنگین و حجم بالای خودرو و وسایل نقلیه موتوری است؛ که ورود خودروهای هیبریدی به ناوگان حمل و نقل شهری امری ضروری است. در این مقاله، ابتدا به معرفی مختصر خودروهای هیبریدی و ضرورت توجه به آنها پرداخته شد؛ سپس به مطالعه موردی ایستگاه شارژ مبتنی بر انرژی تجدیدپذیر برای شارژ خودروهای هیبریدی پلاگین پرداخته شد. عملکرد ایستگاه در تامین تقاضا در روزهای آفتابی و ابری مورد ارزیابی قرار گرفت. در یک روز ابری زمانی که افزایش سرعت باد از 4/10 متر بر ثانیه به 6/11 متر در ثانیه بود، تقاضای شارژ از حدود ساعت 6:00 تا حدود 18:00 بیشتر از فتوولتائیک و تولید برق بادی بود، بنابراین کنترلر توان باعث شد FC روشن شود تا انرژی اضافی لازم برای تأمین تقاضای شارژ را تولید کند. همچنین در یک روز آفتابی که سرعت باد از 2/10 متر بر ثانیه تا 3/12 متر در ثانیه متغیر بود، میزان تقاضای شارژ کمتر از فتوولتائیک و تولید انرژی بادی بود. بنابراین کنترلر توان، سلول FC را خاموش کرد و نیروی اضافی در دسترس از طریق تجزیه آب برای تولید هیدروژن مصرف شد. در کل، ایستگاه شارژ مبتنی بر انرژی خورشید و باد به طور موثری تقاضای بار را در روزهای آفتابی و ابری برآورده ساخت.

کلیدواژه‌ها


[1]  L. Guzzella and A. Sciarretta, Vehicle Propulsion Systems, Introduction to Modeling and Optimization, Springer, 2013.
]2[ بی نام. امارنامه مصرف فراورده های نفتی، شرکت ملی پخش و پالایش نفت ایران. 1385
]3[ م.نصوحیان و م. ریاحی کاشانی و ا. ح. زائر، بهبود قابلیت پیش رانش و کاهش مصرف سوخت در خودروهای هیبریدی به روش شبکه های عصبی مصنوعی. هفتمین کنفرانس مهندسی برق مجلسی. 1397.
[4]  Caux, S., and et al. On-line fuzzy energy management for hybrid fuel cell systems, International Journal of hydrogen energy, Vol. 35, No. 5, pp. 2134-2143, 2010
[5] Poursamad, A., and Montazeri, M., Design of genetic-fuzzy control strategy for parallel
hybrid electric vehicles, Control Engineering Practice, Vol. 16, No. 7, pp. 861-873, 2008.
]6[ م. انصاری موحد، کنترل بهینه مدیریت انرژی در خودرو پیلسوختی هیبرید، پایاننامه دکتری، دانشـگاه تهران. 1391.
]7[ س. احمدی و م. ت. بطحائی، بهینه‌سازی راهبرد مدیریت انرژی در خودروی هیبریدی (پیلسوختی، باتری و ابرخازن(. نشریه انرژی، دوره 17، شماره 4، 1393.
]8[ ص. شیخ‌علیشاهی و م. میرزایی و س. آقاسی‌زاده و ر. خوشیختی‌سرای، بهینه سازی کنترل کننده خودروی هیبرید الکتریکی با در نظر گرفتن استاندارد یورو 3. سامانه‌های غیرخطی در مهندسی برق، دوره 1، شماره 2، 1392
[9] Zou, Liu And Chen. (2015). Multi-Party energy management for EV charging station cooperated with PV system in smart grid. IEEE innovative smart grid technologies
[10] Li, Liu, Ji, Li And Jia. (2013). Design of a hybrid solar-wind powered charging station for electric vehicles. International conference on materials for renewable energy and environment.
[11] Lu, Liu, Chen And Zhang. (2014). Multi-Objective optimal scheduling of a DC micro grid consisted of PV system and EV charging station. IEEE innovative smart grid technologies.
]12[ ر. مروی خیابانی  م. قائنی، مدیریت تامین انرژی در ایسـتگاههای شارژ سـریع خودروی برقی دارای سیستم فتوولتاییک و بانک باتری. عصر برق، سال 4، شماره 6، ص58-53. 1396.
[13] Fathabadi, H. 2020. Novel stand-alone, completely autonomous and renewable energy based charging station for charging plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs). Applied Energy 260 (2020) 114194