بررسی تجربی عملکرد سیستم طاقچه نوری (Light Shelf) برای بهبود کیفیت نور طبیعی در فضای داخلی ساختمان در گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان، لاهیجان، ایران

چکیده

نیاز روزافزون به انرژی در همه‌ ابعاد و بالاخص در مصارف مسکونی و اداری، نیاز به استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر را به امری حیاتی تبدیل نموده است. عموماً فرض می‌شود که طاقچه‌ نوری ابزاری مفید برای بهره‌وری از نور روز می‌باشد. از این رو ، اکثر ساختمان‌های سبز، از این فناوری بدون ارزیابی واقع‌گرایانه‌ایی از آن بهره میجویند. هدف این پژوهش، بررسی عینی توانایی طاقچه‌های نوری برای بهبود نور روز و همچنین آسایش بصری بوسیله‌ آزمایش در منطقه گیلان می‌باشد. این پژوهش، با روش تجربی به بررسی آثارسیستم طاقچه نور روی نمونه ماکت ساخته شده با مقیاس 5/1 می‌پردازد که با استفاده از دستگاه اندازه‌گیری ایلومینانس (شدت نور) نقاط مختلف فضای داخلی با مقدار نور خارج مدل ضمن تغییر اندازه طاقچه‌های داخلی و خارجی اندازه گیری شد و داده‌ها به صورت آماری بررسی شدند و عملکرد طاقچه‌ نوری درحالات مختلف مورد تجزیه، تحلیل و بررسی قرار گرفت. با بررسی نتایج اینگونه بدست آمد که در ۷۳٪ اوقات، طاقچه‌ نوری قادر به افزایش نفوذ نور در عمق می‌باشد. بر خلاف این تصور که استفاده از طاقچه‌ نوری قادر به کاهش شدت نور و متعاقباً کاهش خیرگی در نزدیکی پنجره می‌گردد، اینگونه بدست آمد که استفاده از طاقچه‌ نوری تنها در ۴۳٪ حالات قادر به کاهش شدت نور و خیرگی در نزدیکی پنجره می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1] خ. بروجردی و همکاران ، جنبه های بهداشتی و زیست محیطی منابع روشنایی ، سازمان بهره وری انرژی ایران، تهران، 1394  
[2] م. موذنی و ز. قیابکلو، شبیه سازی میزان توزیع نور روز و چشم زدگی با به کارگیری طاقچه نوری در فضای آموزشی، دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری، تبریز، دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری، 1393.
[3] V.G. Hansen, Innovative Daylighting Systems for Deep-Plan Commercial Buildings, Queensland University of Technology CW. PP 1.1-1.14, 2.1-2.17, 3.21-3.48, 2006.
[4] L. Heangwoo et al., Effectiveness of a perforated light shelf for energy saving', Energy and Buildings, 2017.
[5]  Hunt, D.R., Predicting artificial lighting use – a method based upon observed patterns of behavior. Light. Res. Technol., 1980.
[6] M.H. Moazzeni, Z. Ghiabaklou, Investigating the Influence of Light Shelf Geometry Parameters on Daylight Performance and Visual Comfort, a Case Study of Educational Space in Tehran, Iran, Buildings, 2016.
[7] A. Warrier, B. Raphael. Performance evaluation of light shelves, Energy and Buildings, 2017.
 [8] A. Meresi, Evaluating daylight performance of light shelves combined with external blinds in south-facing classrooms in Athens, Greece', Energy and Buildings, 2016.
[9] A.A. Freewan, L. Shao, and S. Riffat, Optimizing performance of the lightshelf by modifying ceiling geometry in highly luminous climates, Solar Energy, 2008
[10] M. Roshan, et al., Empirical validation of daylight simulation tool for a test office with anidolic daylighting system. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(9), 104-112.,2013
[11]  M. Roshan, A.S. Barau, Assessing Anidolic Daylighting System for efficient daylight in open plan office in the tropics, Journal of Building Engineering 8, 58-69, 2016.
 [12] م. روشن، ز. اثناعشری، سیستم های نوین نورپردازی برای پردازش بهینه نور طبیعی روز در فضای داخلی معماری در راستای کاهش مصرف انرژی، ‎فصلنامه علمی ترویجی انرژی های تجدید پذیر و نو 5 (1), 91-99‎، 1397.
[13]  س. راستی، م. روشن، ارزیابی کاهش مصرف انرژی در ساختمان مسکونی با توجه به جهت گیری بهینه و درصد بازشوها در شهر انزلی‎، فصلنامه علمی-ترویجی انرژی های تجدید پذیر و نو 4 (2), 91-10. 1396.
[14]  M. Ghasemi, M. Roshan, The influence of well geometry on the daylight performance of atrium adjoining spaces: A parametric study, Journal of Building Engineering 3, 39-47, 2015.