مروری برکاربرد انرژی زمین‌گرمایی در بخش گرمایش و سرمایش گلخانه‌ها

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون نوین

2 گروه انرژی های تجدیدپذیر-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به خطر اتمام سوخت‌های فسیلی در آینده نزدیک و افزایش مشکلات ناشی از آلودگی محیط‌زیست، امروزه جوامع بشری سعی در تغییر الگوی عرضه و تقاضا انرژی خود شده‌اند به‌طوری‌که با پیشرفت فنّاوری، استفاده از منابع تجدیدپذیر به‌عنوان جایگزین مطمئن منابع فسیلی مطرح می‌شوند ازاین‌رو نقش منابع زمین‌گرمایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع انرژی تجدیدپذیر بیش‌ازپیش موردتوجه قرارگرفته است. این انرژی به‌عنوان یک منبع پایدار، باقابلیت انطباق به‌عنوان جایگزین سوخت‌های فسیلی معرفی می‌گردد. در این مقاله به بررسی استفاده از انرژی زمین‌گرمایی در کاربرد‌های کشاورزی در جهان و ایران ‌پرداخته‌شده است. در همین راستا ابتدا انرژی زمین‌گرمایی و کاربردهای آن در بخش‌های مختلف به‌ویژه گلخانه‌ها معرفی می‌شود. سپس پارامتر‌ها و متودهای متعارف طراحی انرژی زمین‌گرمایی برای استفاده در گلخانه‌ها ارائه می‌شود. در نتیجه این بررسی ها مشخص شد که پنج متود برای گرمایش فضای گلخانه‌ها و دو متود برای سرمایش گلخانه ها مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به نیاز واحد متقاضی و شرایط منطقه ای باید انتخاب شوند. درنهایت وضعیت ایران در بهره‌گیری از منابع زمین‌گرمایی در بخش کشاورزی ارزیابی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1]          Faridul Islama, M. Shahbaz, A. U.Ahmedc, and M. M. Alam, “Financial development and energy consumption nexus in Malaysia: A multivariate time series analysis,” Econ. Model., vol. 30, pp. 435–441, 2013.
[2]          Rawshan Ara Begum, M. S. S. Abdullah, M. Jaafar, and K. Sohag, “CO2 emissions, energy consumption, economic and population growth in Malaysia,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 41, pp. 594–601, 2015.
[3]          R. Nag, “A REVIEW ON GEOTHERMAL ENERGY TECHNOLOGY.” 2016.
[4]          I. Stober and K. Bucher, “History of Geothermal Energy Use Huaqin.” Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013.
[5]          J. W. Lund, R. Bertan, and T. L. Boyd, “Worldwide Geothermal Energy Utilization 2015 John.” 2015.
[6]          J. W. Lund and T. L. Boyd, “Direct Utilization of Geothermal Energy 2015 Worldwide Review,” Proc. World Geotherm. Congr., no. April, pp. 19–25, 2015.
[7]          J. W. Lund and K. Falls, Direct Heat Utilization of Geothermal Energy, vol. 7. Elsevier Ltd., 2012.
[8]          O. Mertoglu, N. Bakir, and T. Kaya, “Geothermal applications in Turkey,” vol. 32, pp. 419–428, 2003.
[9]          A. Sircar, K. Yadav, and S. Sahajpal, “Overview on Direct Applications of Geothermal Energy.” 2017.
[10]        J. A. Adaro, P. D. Galimberti, A. I. Lema, A. Fasulo, and J. R. Barral, “Geothermal contribution to greenhouse heating,” vol. 64, 1999.
[11]        S. D’Arpa et al., “Heating requirements in greenhouse farming in southern Italy: evaluation of ground-source heat pump utilization compared to traditional heating systems Stefania.” Springer Science+BusinessMedia Dordrecht, 2015.
[12]        M. Bošnjakoviü, I. Lackoviü, and I. Grdiü, “THE GREENHOUSES SOIL HEATING BY GEOTHERMAL ENERGY,” 5th Int. Sci. Expert Conf. TEAM Soc. TEAM 2013, Prešov, vol. 7, 2017.
[13]  م. ر. میرقائد، سرمایش گلخانه چرورش گل توسط پمپ زمین‌گرمایی، اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک، زمستان89.
[14]   پ. بیگدلو، ی. نوراللهی و ف. ا. پورفیاض، مدلسازی عددی و ارزیابی فنی و اقتصادی پمپ حرارتی زمین‌گرمایی برای تأمین انرژی مورد نیاز گلخانه‌های کشاورزی،  پایان نامه 96کارشناسی ارشد.
[15]        Compiled and Edited by Tonya “Toni” Boyd, “GEOTHERMAL GREENHOUSE INFORMATION PACKAGE,” 2008.
[16]        M. Van Nguyen, S. Arason, M. Gissurarson, and P. G. Pálsson, Uses of Geothermal Energy in Food and Agriculture. 2018.
[17]        A. Saffarzadeh, S. Porkhial, and M. Taghaddosi, “Geothermal Energy Developments in Iran,” World Geotherm. Congr. 2015, no. April, pp. 25–29, 2010.
[18]        Y. Noorollahi, H. Yousefi, R. Itoi, and S. Ehara, “Geothermal energy resources and development in Iran,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 13, no. 5, pp. 1127–1132, 2009.