مروری بر مسیر دستیابی به سیستم انرژی 100% تجدیدپذیر تا سال 2050 – مطالعه موردی ایران و پاکستان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار گروه شیمی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مقاله مروری بررسی و مقایسه چگونگی انتقال سیستم انرژی دو کشور ایران و پاکستان به سمت یک سیستم انرژی 100% تجدیدپذیر تا سال 2050 است. ایران و پاکستان در همسایگی هم قرار دارند و منبع عمده تامین انرژی در هر دو کشور، سوخت‌های فسیلی است. اما ایران عمده‌ترین منابع فسیلی را در اختیار دارد، در حالی که پاکستان وارد کننده سوخت های فسیلی است. بنابراین در این مقاله با مرور مقالات انجام شده بر روی طراحی یک مدل انرژی 100% تجدیدپذیر برای ایران و پاکستان، سعی شده است تا مسیر انتقال انرژی در این دو کشور بررسی و مقایسه شود. برای شبیه‌سازی یک سیستم انرژی 100% تجدیدپذیر از یک مدل تقریبی ساعت به ساعت از سال 2015 تا سال 2050 استفاده شده است، که شامل بخش‌های تقاضای برق، شیرین کردن آب دریا و تولید گاز صنعتی سنتزی بدون انرژی است. براورد هزینه برق تولیدی نشان می-دهد که منابع تجدیدپذیر بهترین کارایی و کمترین هزینه را در میان تمام گزینه‌ها برای دستیابی به یک سیستم انرژی با نشر گازهای گلخانه‌ای صفر دارا هستند. تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که انجام این انتقال از منظر فنی و اقتصادی شدنی است و دستیابی به آن در یک روش مقرون به صرفه امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها


 [1] H. Graßl, J. Kokott, M. Kulessa, J. Luther, F. Nuscheler, R. Sauerborn, World in transition: towards sustainable energy systems. Germany: German Advisory Council on Global Change (WBGU) 2004, Accessed 20 Febury 2019;  https://www.wbgu.de/fileadmin/user_upload/wbgu.de/templates/dateien/veroeffentlichungen/hauptgutachten/jg2003/wbgu_jg2003_engl.pdf
 [2] M. Yazdanpanah, N. Komendantova, R. Shafiei, Governance of energy transition in Iran: Investigating public acceptance and willin gness to use renewable energy sources through socio-psychological model. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 45, pp. 565–573, 2015.
[3] Energy Information Administration. International energy data and analysis: Iran. Accessed: 20-Febury 2019; https://www.eia.gov/beta/international/?fips=IR
 [4] S. M. Sadegh Zade, The energy crisis and the opportunities ahead .Energy Economics, Vol. 120, 25–28, 2009.
 [5] T. Luo, R. Young, P. Reig, Aqueduct Projected Water Stress Country Rankings, 2015. Accessed: 20-Febury 2019;
[6] S. Gorjian, B. Ghobadian, Solar desalination: A sustainable solution to water crisis in Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews  Vol. 48, pp. 571-584, 2015.
 [7] C. Breyer, J. Schmid, Population Density and Area weighted Solar Irradiation: global Overview on Solar Resource Conditions for fixed tilted, 1-axis and 2-axes PV Systems, The 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition / 5th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, Valencia: 2010.
[8] S. K. Chaharsooghi, M. Rezaei, M. Lipour, Iran’s energy scenarios on a 20-year vision, International Journal of Environmental Science and Technology Vol. 12, pp. 3701–3718, 2015.
 [9] N. Ghorbani, A. Aghahosseini, C. Breyer, Transition towards a 100% Renewable Energy System and the Role of Storage Technologies: A Case Study of Iran, Energy Procedia Vol. 135, pp. 23–36. 2017.
 [10] A. Sadiqa, A. Gulagi, C. Breyer, Energy transition roadmap towards 100% renewable energy and role of storage technologies for Pakistan by 2050, Energy Vol. 147, pp. 518-533, 2018.
 [11] J. Farfan, C. Breyer, Structural changes of global power generation capacity towards sustainability and the risk of stranded investments supported by a sustainability indicato, Journal of Cleaner Production, Vol. 141, pp. 370-84, 2017.
 [12] N. Jamal, A renewable electricity supply system in Pakistan by 2050: assessment of generation capacity and transmission system requirements, A Dissertation Presented, Europa-Universitat Flensburg, Flensburg, 2016.
[13] M.A. Uqaili, K. Harijan, M. Mirani, M. D. Memon, Renewable energy technologies for rural electrification in Pakistan: status and prospects, In: Proceedings of electric supply industry in transition: issues and prospects for Asia, An international conference, AIT, Thailand; p. 16, 2004.
[14] K. Harijan, M. A. Uqaili, Memon M, U. K. Mirza, Forecasting the diffusion of wind power in Pakistan, Energy, Vol. 36, pp. 6068-6073, 2011.
[15] M. Jabeen, M. Umar, M. Zahid, M.U. Rehaman, R. Batool, K. Zaman, Socio-economic prospects of solar technology utilization in Abbottabad, Pakistan. Renewable and Sustainable Energy Reviews  Vol. 39, pp. 1164-72, 2014.
[16] D. Bogdanov, C. Breyer, North-East Asian Super Grid for 100% renewable energy supply: Optimal mix of energy technologies for electricity, gas and heat supply options. Energy Conversion and Management ,Vol. 112, pp. 176-190, 2016.