برآورد هزینه‌های سرمایه‌گذاری انرژی‌های بادی و فتوولتائیک در مراکز استان‌های ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، اقتصاد انرژی، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران

2 کارشناس ارشد، مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

چکیده

ایران با داشتن پتانسیل بالا در انرژی­های بادی و سیستم­های فتوولتائیک، زمینه­ی مناسبی برای توسعه این انرژی­ها دارد. از این­رو برآورد صحیح هزینه­های سرمایه گذاری با توجه شرایط اقلیمی و جغرافیایی دارای اهمیت است. در مطالعه­ی حاضر به برآورد هزینه­های سرمایه­گذاری انرژی­­های بادی و فتوولتائیک در مراکز استان­های ایران با استفاده از نرم افزار RETScreen پرداخته شد. نتایج حاکی از ضریب ظرفیتی بالای انرژی بادی و فتوولتائیک در برخی از مراکز استان­ها است. در سیستم­های فتوولتائیک یک رابطه­ی مستقیم بین ضریب ظرفیتی، میزان تولید برق و هزینه­های سرمایه­گذاری وجود دارد. شهرهای بوشهر، شیراز، یاسوج، زاهدان، اصفهان و بیرجند دارای هزینه­ی سرمایه­گذاری بالاتری نسبت به دیگر مراکز استان­ها در سیستم­های فتوولتائیک هستند. در توربین بادی همانند سیستم فتوولتائیک رابطه­ی مستقیمی بین ضریب ظرفیتی و تولید برق سالیانه دارد. اما هزینه­های سرمایه گذاری بادی با ضریب ظرفیتی و تولید برق رابطه ندارد و بیشتر به شرایط آب و هوایی مانند سرعت باد وابسته است. شهرهای رشت، بندرعباس، زاهدان، بیرجند، تبریز، اردبیل و بوشهر دارای هزینه­ی سرمایه گذاری پایین تری نسبت به دیگر مراکز استان­ها در انرژی بادی هستند. بنابراین با توجه به توجیه پذیری اقتصادی و هزینه­های سرمایه گذاری، پیشنهاد می­شود که مسئولان و سیاست گذاران انرژی با اعمال سیاست­های تشویقی بکارگیری از انرژی­های بادی و سیستم­های فتوولتائیک را در ایران ترویج دهند.

کلیدواژه‌ها


[1] R. S. Pindyck, The structure of world energy demand, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1997.
[2] IRENA (2015), Renewable Power Generation Costs in 2014, www.irena.org.
[3] Global Trends In Renewable Energy Investment .(2015), http://www.fs-unep-centre.org (Frankfurt am Main).
[4] Global renewable energy country attractiveness and resource map (2013), Global renewable energy country attractiveness and resource map. ey.com/cleantech.
]5[ معاونت امور برق و انرژی دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی، ترازنامه­ی انرژی سال 1392.
]6[ وزرات نیرو، آمار تفصیلی صنعت برق ایران در سال 1394، معاونت منابع انسانی و تحقیقات شرکت مادر تخصصی توانیر، دفتر فنآوری اطلاعات و آمار.
]7[ ع. شریفی، غ. کیانی، ر. خوش اخلاق و م. باقری، ارزیابی جایگزینی انرژی­های تجدیدپذیر به جای سوختهای فسیلی در ایران: رهیافت کنترل بهینه، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره 11، سال 1392.
]8[ ا. گندمکار، ارزیابی انرژی پتانسیل باد در کشور ایران، مجله­ی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال بیستم، شماره 3، سال 1388.
]9[ م. کاویانی، توربین های بادی و ارزیابی پتانسیل انرژی باد در ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره­ی 36، سال 1374.
]10[ ر. خوش اخلاق، ع. شریفی و م. کوچکزاده، ارزیابی اقتصادی نیروگاه خورشیدی در ایران، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال هفتم، شماره 24 ، سال 1384.
]11[ ن. شعربافیان، برآورد پتانسیل فنی و اقتصادی انرژی خورشیدی حرارتی در ایران: راهکاری برای توسعه پایدار انرژی خورشیدی، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال چهارم، شماره 15، سال 1386.
]12[ م. مهدوی عادلی، م. سلیمی فر و ا. قزلباش، ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی برق خورشیدی (فتوولتائیک) و برق فسیلی در مصارف خانگی (مطالعه موردی مجتمع سه واحدی در شهرستان مشهد)، فصلنامه سیاست گذاری اقتصادی، سال ششم، شماره 11، سال 1393.
[13] A. Kulsum , Renewable Energy Thechnologies, Word bank Technical Paper, No. 240, pp. 201-234. 1994.
[14] J.B. Lesourd, Solar Photovoltaic Systems: the Economics of Renewable Energy Resource, Environomental Modeling & Software, No. 16, PP. 147-156, 2001.
[15] G. Notton, M. Muselli and P. Poggi, Costing of a Stand-alone Photovoltaic System, Energy, Vol. 23, No. 4, PP. 289-308, 1998.
]16[ م. عباس پور، ع. حاجی سید میرزاحسینی، و ت. طاهری، ارزیابى فنی، اقتصادى و زیست محیطى نیروگاه­هاى خورشیدی به وسیله RETScreen با توجه به قانون نرم افزار هدفمندسازی یارانه­ها، نشریه انسان و محیط زیست، شماره­ی 18، سال 1390.
[17] B. Chandrasekar, C. Tara and C. Kandpal, An Opinion Survey Based Assessment of Renewable Energy Technology Development in India, Renewable and Sustainable Energy Reviews, (11): 688-701, 2010.
[18] P. K. Koner , V. Dutta and K.L. Chopra, A Comparative Life Cycle Energy Cost Analysis of Photovoltaic and Fuel Genarator for Load Shedding Application, Solar Energy Materials and Solar Cells Journal, (60): 309-322, 2000.
]19[ ع. رحمانی فر، بررسی فنی و اقتصادی استفاده از برق فتوولتائیک در صنایع نفتی با استفاده از نرم افزار RETScreen، نشریه­ی انرژی ایران، دوره چهاردهم، شماره 1، سال 1390.
]20 [وزارت نیرو، سازمان انرژی­های نو ایران، گروه آگاه سازی و روابط بین الملل، هزینه­ی نیروگاه­های تجدیدپذیر، سال 1392.
[22] Photovoltaics & Distributed Generation "; www.fsec.ucf.edu;2002
[23] " Solar Energy for You " ; www.mysolar.com;2002.
[24] Antonio Luque., Steven Hegedus. Handbook of Photovoltaic Science and Engineering, 2003
]25 [وزارت نیرو، سازمان انرژی­های نو ایران (سانا)، http://www.suna.org.ir/fa/purchase/purchase2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]26[ وب سایت وزارت نیرو، تعرفه­های برق سال 1394؛ http://tariff.moe.gov.ir/.
]27[ وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی. (1393). ترازنامه­ی انرژی سال 1391.
[28]ENERCON Wind energy converters Product overview, Technical information is subject to change. Version: July 2010.
[29] A. L. R. M.L. Ray  and J.G. McGowan, Analysis of wind shear models and trends in different terrains, presented at the AWEA Windpower,  Conference, Pittsburgh, PA, June, 2006.
[30] R. Wiser and M. Bolinger, 2012 Wind Technologies Market Report, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA, 2013.
]31[ ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز آمار ایران، http://www.amar.org.ir/.