آموزش انرژی خورشیدی، از آزمایشگاه های سنتی تا آزمایشگاه های از راه دور

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

چکیده

هدف از این مقاله مروری بر روش های مورد استفاده در آموزش آزمایشگاهی مباحث مربوط به انرژی خورشیدی و معرفی آزمایشگاه های از راه دور است. همچنین تجهیزاتی که توسط مولف برای آموزش انرژی خورشیدی طراحی و ساخته شده اند نیز معرفی خواهند شد. مبنای این تحقیق، استفاده روز افزون از انرژی خورشیدی در ایران است که لزوم آموزش برای دست اندرکاران و علاقمندان به انرژی خورشیدی را بیش از پیش حائز اهمیت می نماید.در این مقاله پس از دسته بندی انواع روش های مرسوم، جزئیات مربوط به هر یک از انواع آزمایشگاه ها ارائه خواهند شد. این روش ها را به طور خلاصه می توان به آزمایشگاه های محلی واقعی، آزمایشگاه های محلی شبیه سازی شده، آزمایشگاه های از راه دور شبیه سازی شده و آزمایشگاه های از راه دور واقعی دسته بندی کرد. کاربرد این روش ها در آموزش مباحث مرتبط با انرژی خورشیدی مورد بحث قرار گرفته و نمونه هایی از این آزمایشگاه ها معرفی خواهند شد. با توجه به عدم دسترسی به تجهیزات آزمایشگاهی برای همه علاقمندان به فراگیری این مباحث، آزمایشگاه های از راه دور می توانند فرصت مناسبی را برای حصول این امر ایجاد نمایند. در صورت نصب تجهیزات اندازه گیری مناسب، دانشجویان مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری نیز می توانند ضمن آشنا شدن با اصول استفاده از انرژی خورشیدی، آزمایش های متفاوتی را با این تجهیزات انجام دهند. این نوع از آزمایشگاه ها می توانند به عنوان یک مجموعه کمکی در کنار درس های تئوری مرتبط مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


 [1]  T. C. Kandpla, L. Broman, Renewable energy education: A global status review, Renewable and Sustainable Enrgy Reviews, Vol. 34, pp. 300-324, 2014.
]2[  ص. مطهر، و ع. عالم رجبی، آموزش انرژی های تجدید پذیر در ایران، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال هجدهم، شماره 69، بهار 1395، صص 90-77.
]3[  ک. قرئلی، و همکاران، آموزش دانشگاهی انرژی های تجدید پذیر، فصل نامه علمی ترویجی انرژی های تجدید پذیر و نو، سال سوم، شماره اول، تابستان 1395، صص 63-57.
[4]   Y. H. Elawadi, A. S. Tolba, Educational objectives of different laboratory types: A comparative study, International Journal of Computer Science and Information Security, Vol. 6, No. 2, pp. 89-96, 2009.
[5]   M. Kostelnikvova, M. Ozvoldova, Remote experiments in primary school science education, International Journal of Online Engineering, Vol. 9, Issue 5, pp. 45-51, 2013.
[6]   S. Seiler, Current trends in remote and virtual lab engineering, Where are we in 2013?, International Journal of Online Engineering, Vol. 9, Issue 6, pp. 12-16, 2013.
[7]   A. Beghi, A. Cervato, M. Rampazzo, A remote refrigeration laboratory for control engineering education, IFAC-PapersOnLine, Vol. 48-29, pp. 025-030, 2015.
[8]   J. Chacon, M. Guinaldo, J. Sanchez, S. Dormido, A new generation of online laboratories for teaching automatic control, IFAC-PapersOnLine, Vol. 48-29, pp. 140-145, 2015.
]9[  ع. صفوی، ص. صالحی، م. معتمدی، ا. کیخا، س. نقوی،  و ح. غفاری، اولین آزمایشگاه مجازی و از راه دور ایران برای مهندسان کنترل: طراحی و اجرا، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال نهم، شماره 34، تابستان 1386، صص 76-57.
]10[         ع. صفوی، م. مستعلی، و ا. کیخا، کنترل و نظارت زمان حقیقی از طریق شبکه به کمک Labview و Matlab، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال دهم، شماره 38، تابستان 1387، صص 71-41.
]11[         ع. قدمیاری، ع. صفوی، و م. حسن پور، طراحی و اجرای آزمایشگاه های مجازی زمان حقیقی و کنترل از راه دور در راستای تحقق آموزش های مجازی و از راه دور، فصلنامه دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا)، دوره 1، شماره 1، 1389، صص 37-30.