تأثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر بر شاخص رفاه اقتصادی پایدار درکشورهای منتخب (1990-2020)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران

چکیده

این تحقیق به بررسی تأثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر بر شاخص رفاه اقتصادی پایدار در کشورهای منتخب با استفاده از مدل اثرات ثابت و الگوی پانل چند متغیره در سال‌های 1990 تا 2020 با ارائه شاخص پایه برای رفاه که شامل متغیرهای اقتصادی و یک مؤلفه زیست‌محیطی است، پرداخته و سپس رتبه‌بندی می‌کند. رابطه انرژی و رشد و رفاه برای کشورهای منتخب است که بعد از تحلیل ایستایی متغیرها، از روش کائو و آماره‌های دیکی فولر برای هم انباشتگی و علیت گرنجری برای تعیین جهت رابطه استفاده شد. علاوه بر مصرف انرژی سرانه و تولید انرژی تجدیدپذیر، از متغیرهای، میزان تشکیل سرانه سرمایه ثابت ناخالص (درصدی از تولید ناخالص داخلی)، نیروی کار، شاخص سرانه انتشار آلاینده‌ها (میزان انتشار دی‌اکسید کربن) به­عنوان شاخص محدودیت­های زیست­محیطی، اجاره‌بهای سرمایه، درجه باز بودن تجاری، استفاده می‌شود. در ادامه رابطه انرژی و رشد را با جایگزینی تولید ناخالص داخلی با شاخص پایه برای رفاه اقتصادی پایدار بررسی و با تحلیل نتایج، به رتبه‌بندی کشورهای منتخب می‌پردازیم. نتایج نشان داد که انرژی تجدیدپذیر در کشورهای توسعه‌یافته دارای تأثیر مثبت و سهم در انرژی کل و شاخص رفاه اقتصادی پایدار است، از طرفی در کشورهای توسعه‌یافته، انرژی تجدیدپذیر به‌طور یک‌طرفه در سطح کیفیت محیط‌زیست مؤثر است. در کشورهای درحال‌توسعه افزایش سرانه مصرف انرژی به‌جز تجدیدپذیر (فسیلی)، بر رشد اقتصادی پایدار مؤثر و رابطه دوطرفه بین مصرف انرژی و انتشار آلودگی وجود دارد. در بحث رتبه‌بندی مشخص شد، کره جنوبی (توسعه‌یافته) و امارات پایدارترین اقتصاد و ایتالیا و آنگولا کمترین پایداری اقتصاد است.

کلیدواژه‌ها


[1] F. Karanfil, Y. Li, Electricity consumption and economic growth- exploring panel-specific differences, Energy Policy, Vol. 82, No. 1, pp. 264-277, 2015.
[2] T. Chang, R. Gupta, et al., Renewable energy and growth-evidence from heterogeneous panel of G7 countries using Granger causality, Renew, Sustain, Energy Reviews, Vol. 52, pp. 1405-1412, 2015.
[3] J.W. Saunoris, B.J. Sheridan, The dynamics of sectoral electricity demand for a panel of US states-new evidence on the consumption-growth nexus, Energy Policy, Vol. 61, pp. 327-336, 2013.
[4] P.A. Lawn, A theoretical foundation to support the index of sustainable economic welfare (ISEW)-genuine progress indicator (GPI) and other related indexes, Ecological Economy, Vol. 44, No. 1, pp. 105-118, 2003.
[5] B.N. Huang, M.J. Hwang, et al., Causal relationship between energy consumption and GDP growth revisited-A Dynamic Panel Data Approach, Ecological Economy, Vol. 67, pp. 41-54, 2008.
[6] N. Apergis, J. Payne, The renewable energy consumption-growth nexus in Central America, Appl. Energy, Vol. 88, pp. 343-347, 2011.
[7] N. Apergis, J.E. Payne, Renewable and non-renewable energy consumption-growth nexus-evidence from a panel error correction model? Energy Economy, Vol. 34, No. 3, pp. 733-738, 2012.
[8] R. Sari, B.T. Ewing, et al., The relationship between disaggregate energy consumption and industrial production in the United States-an ARDL approach, Energy Economy, Vol. 30, pp. 2302–2313, 2008.
[9] I. Ozturk, A. Aslan, et al., Energy consumption and economic growth relationship-evidence from panel data for low and middle income countries, Energy Policy, Vol. 38, No. 8, pp. 4422–4428, 2010.
[10] M.H. Fetros, A. Aghazadeh, S.  Gabriel,  Investigating the Impact of Renewable and Non-Renewable Energy Consumption on the Economic Growth of Selected Developing Countries (Including Iran),1980-2009. Energy Economics Studies, Vol. 9, No. 32, pp. 51-72, 1391.  (in Persian)
[11] A. Aminifard, M. Shirazi Daneshmand, The Impact of Renewable (Clean) Energy Consumption on Economic Welfare in Iran, First National Conference on New and Clean Energy, Hamedan, http://civilica.com/doc/210020. 1392.  (in Persian)
[12] F. Ilkhani, The Effect of Renewable and Non-renewable Energy Consumption on the Economic Welfare of Selected Countries, Master Thesis, Ferdowsi University of Mashhad, 1395. (in Persian)
[13] Shokrian Buali, Farhad. The Impact of Energy Consumption on Sustainable Economic Welfare, M.Sc. Thesis, University of Kurdistan, 1398. (in Persian)
[14] ˜ B.E. Castaneda, An index of sustainable economic welfare (ISEW) for Chile. Ecological Economy, Vol. 28, No. 2, pp. 231-244, 1999.
[15] F.M. Pulselli, F. Ciampalini, et al., The index of sustainable economic welfare (ISEW) for a local authority-a case study in Italy, Ecological Economy, Vol. 60, No. 1, pp. 271-281, 2006.
[16] A.P. Bec, R. Santos, Measuring sustainable welfare-a new approach to the ISEW. Ecological Economy, Vol. 69, No. 4, pp. 810–819, 2010.
[17] A.N. Menegaki, K.P. Tsagarakis, More indebted than we know? Informing fiscal policy with an index of sustainable welfare for Greece, Ecological Indicators, Vol. 57, pp.163-159, 2015.
[18] A.N. Menegaki, C.T. Tugcu, Rethinking the energy-growth nexus-proposing an index of sustainable economic welfare for Sub-Saharan Africa, Energy Research, Social, Scientific, Vol. 17, pp. 147-159, 2016.
[19] A.N. Menegaki, C.T. Tugcu, Energy consumption and Sustainable Economic Welfare in G7 countries-A comparison with the conventional nexus, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 69, pp. 892-901, 2017.
[20] A.N. Menegaki, A.K. Tiwari, The index of sustainable economic welfare in the energy-growth nexus for American countries, Ecological Indicators, Vol. 72, pp. 494-509, 2017.
[21] WDI. World Development Indicator, The World Bank Group, Online Available at: http://data.worldbank.org/data-catalog.
[22] N. Morteza, et al., Sustainable Economic Welfare     Index (ISEW) Real Progress Index (GPI) and other related indicators, the First Electronic Conference on new Findings in the Environment and Agricultural Ecosystems, Electronically, New Energy and Environment Research Institute, University of Tehran,1393. (in Persian).
[23] K.S. Im, M.H. Pesaran, et al., Testing for unit roots in heterogeneous panels. Economy Journal, Vol. 115, No. 1, pp. 53-74, 2003.
[24] A. Levin, C.F. Lin, et al., Unit root tests in panel data-asymptotic and finite-sample properties, Economy Journal, Vol. 108, No. 1, pp. 1-24, 2002.
[25] J. Breitung, B.H. Baltagi, et al., The local power of some unit root tests for panel data, In Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels, Advances in Econometrics, Vol. 15, pp. 161-178, 2000.
[26] P. Pedroni, Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford, Economic Statistics, Vol. 61, pp. 653-670, 2001.
[27] D.A. Dickey, D. Fuller, Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root, Ecological Indicators, Vol. 74, pp. 427-431, 1979.