سامانه ارزیابی کازبی ، رویکردی تکنیکی در ارزش‌گذاری پایداری زیست محیطی ساختمان‌های سبز در ژاپن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

2 پژوهشگر دکتری رشته معماری منظر، پردیس هنر های زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پس از دوران انقلاب صنعتی و پیدایش عصر مدرن و بروز مخاطرات زیست محیطی فراوان ناشی از این دوران، تحولات فکری ، بشر را به تعامل بیشتر با طبیعت و  محیط زیست سوق داد. پیدایش رویکردهای اکوتک، پایدار و سبز در نتیجه این تغییرات پدیدار شد و در برقراری ارتباط بیشتر محیط مصنوع و محیط طبیعی با یکدیگر، سعی نمود. در این میان حوزه معماری و ساختمان با توجه به گستردگی و میزان تاثیر بر محیط زیست از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این راستا و در حوزه معماری تلاش­های زیادی در کشورهای مختلف جهان نظیر آمریکا، انگلستان و غیره رخ داد و برای کنترل هرچه بهتر بر روند ساخت و ساز، سامانه­های ارزیابی پایدار طراحی و به کار گرفته شد. در کشور ژاپن نیز سامانه کازبی برای این منظور طراحی شده است. این مقاله در تلاش است تا با رویکردی توصیفی– تحلیلی با تاکید بر مطالعات کتابخانه­ای به بررسی ویژگی­های ساختاری سامانه کازبی به عنوان یکی از پیشروترین سامانه­های ارزیابی ساختمان­های پایدار بپردازد. سامانه ارزیابی کازبی به صورت تکنیکال و با محاسباتی دقیق به ارزیابی زیست محیطی ساختمان و تاثیرات آن بر محیط پیرامونش می­پردازد. در حالیکه به وجه اجتماعی و اقتصادی توسعه پایدار توجه کمتری کرده است.

کلیدواژه‌ها


 [1] H. Bahrainy, R. Maknon, Sustainable development: From Ideas to Actions. Journal of Environmental Studies, Vol. 27, No. 27, pp. 41-60, 2001. (In Persian)
[2] H. Bahrainy, Modernism, Postmodernism and after in Urban Design and Planning, University of Tehran press, 2017. (In Persian)
[3] K. Golkar, Components of urban design quality, Journal of Soffeh, Vol. 11, No.32, pp.38-65, 2001. (In Persian)
[4] A. Soltani, A. Namdarian, Investigation of the Role of Urban Spaces in Achieving Sustainable Development: Describing Communication Paradigm. The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar, Vol. 8, No. 18, pp. 75-84, 2011. (In Persian)
[5] S.Hamideh, M.R. Navid Pour, Sustainability in Cities - From Past to Present. HAFTSHAHR, Vol. 2, No. 21-22, pp.5-22, 2008. (In Persian)
[6] S.M. Mofidi Shemirani, energy and urban sustainability, in: B. Aminzadeh (Ed.), Handbook of sustainable urban development, pp.121-142, Tehran Univesity, 2009. (In Persian)
[7] M. Azarbaijani, S.M. Mofidi Shemirani, The concept of sustainable Architecture, Proceedings of third international conference on fuel conservation in buildings, pp. 355-348, Iran Fuel Conservation Company, Tehran, Iran, 2003. (In Persian)
[8] Sh.Zahedi, Gh. Najafi, Expand the concept of sustainable development, Lecturer of Humanities, Vol. 4, No. 49, pp. 43-76, 2006. (In Persian)
[9] H. Shayan, S.R. Hoseinzade, R. Khosrobeigi, The assessment of rural sustainability development, Case study: Komijan , Geography and Development, Vol. 9, No. 24, pp. 101-120, 2011. (In Persian)
[10] M.Ghadidi Masoum, M. Zianoushin, M.A. Khorasani, Economic Sustainability and Its Relation to Spatial-Location Features in Iran: A Case Study of the Villages in Kouhin Subdistrict of Kaboudrahang County. Village and Development, Vol. 13, No. 2, pp. 1-29, 2018. (In Persian)
[11] A. Meshkini, K. Borhani, R. Shabanzadeh, The spatial analysis of measuring urban social sustainability (case study: 22 districts of Tehran), Journal of Geography, Vol. 11, No.39, pp. 283-293. 2014. (In Persian)
[12]A. Mahan, Landscape Assessment Model with the approach of sustainability, Islamic Azad University, PhD Thesis, 2017. (In Persian)
[13] A. fakoor,V, ghobadiyan, The feasibility of designing and renovating design environments in the national building regulations based on the LEED Governorate. Territory, Vol. 15, No. 59, pp. 1-14. 2018. (In Persian)
[14] S.M. Mofidi Shemirani, M. Tahbaz, A. Mehraban, A Framework for Comparing Assessment Criteria of Environmental and Sustainability Rating Systems. Journal of Environmental Science and Technology, Vol. 21, No. 2, pp. 297-333. 2019. (In Persian)
[15] CASBEE for Buildings (New Construction) (2014 edition)، Accessed 27 September 2020,   http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/
[17] CASBEE Brochure, Accessed 27 September 2020,   http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/downloadE.htm