مروری بر روش‌‌های تولید نانولوله‌‌های اکسید تیتانیوم (اکسیداسیون آندی و الگوبرداری) به عنوان آند نوری سلول‌‌های خورشیدی حساس شده با رنگ

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

سلول‌‌های خورشیدی حساس شده با رنگ به علت پایداری نسبی، هزینه ساخت کمتر و بازده بالاتر رقابت خود را در میان انرژی‌‌های تجدیدپذیر حفظ کرده است. روش‌‌های زیادی جهت بهبود خواص آند نوری به عنوان قلب یک سلول خورشیدی حساس شده با رنگ وجود دارد و روش‌های سنتز آن از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این مقاله مروری گردآوری نتایج مقالات پیشین با هدف بررسی اثرات اکسیداسیون آندی و الگوبرداری به عنوان دو روش سنتز پر اهمیت، بر بازده سلول‌‌های خورشیدی رنگ دانه‌‌ای است. بررسی‌‌های صورت گرفته از نتایج کار محققین مختلف نشان داد مساحت سطحی نانولوله‌‌ها، مسیر حرکت الکترون، بازترکیب الکترون- حفره و ... توسط روش‌‌های سنتز بهینه شده‌‌اند و این بر بازده سلول‌‌های خورشیدی موثر است. در روش اکسیداسیون آندی با گرایش از اسیدهای بر پایه HF به اسیدهای ملایم تر بازده سلول‌‌های خورشیدی از 0.04 به 5.9 درصد و با به کارگیری عملیات TiCl4 و افزایش زبری سطح نانولوله این مقدار به 6.36% نیز افزایش یافته است. بازده تبدیل سلول با به کار گیری اکسید آلومینیوم متخلخل به عنوان الگوی سخت و اکسید روی با هدف چسبندگی بیشتر TNT به لایه FTO  با ساختار سلسله مراتبی به ترتیب 3.5 و 5.7 درصد گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] M. Adachi, J. Jiu, and S. Isoda, Synthesis of morphology-controlled titania nanocrystals and application for dye-sensitized solar cells, Current Nanoscience., Vol. 3, No. 4, pp. 285–295, 2007.
[2] M. Yeoh and K. Chan, Recent advances in photo‐anode for dye‐sensitized solar cells: a review, International  Journal of Energy Resources, Vol. 41, No. 15, pp. 2446–2467, 2017.
[3] A. Andualem and S. Demiss, Review on dye-sensitized solar cells (DSSCs), Edelweiss Applied Science Technology, Vol. 2, pp. 145–150, 2018.
[4] J. Jiu, S. Isoda, F. Wang, and M. Adachi, Dye-sensitized solar cells based on a single-crystalline TiO2 nanorod film, Journal of Physical Chemistry B, Vol. 110, No. 5, pp. 2087–2092, 2006.
[5] S. Shalini, S. Prasanna, T. K. Mallick, and S. Senthilarasu, Review on natural dye sensitized solar cells: operation, materials and methods, Renew and Sustainable Energy Reviews, Vol. 51, pp. 1306–1325, 2015.
[6] T. Ma, M. Akiyama, E. Abe, and I. Imai, High-efficiency dye-sensitized solar cell based on a nitrogen-doped nanostructured titania electrode, Nano Letters, Vol. 5, No. 12, pp. 2543–2547, 2005.
[7] S. H. Ko, Review of the multi-scale nano-structure approach to the development of high efficiency solar cells, Smart Sciences, Vol. 2, No. 2, pp. 54–62, 2014.
[8] A. Hagfeldt, G. Boschloo, L. Sun, L. Kloo, and H. Pettersson, Dye-sensitized solar cells, Chemical Reviews, Vol. 110, No. 11, pp. 6595–6663, 2010.
[9] A. Hagfeldt et al., Dye-sensitized photoelectrochemical cells, in Practical Handbook of Photovoltaics, Elsevier, 2012, pp. 479–542.
[10] J. Gong, K. Sumathy, Q. Qiao, and Z. Zhou, Review on dye-sensitized solar cells (DSSCs): Advanced techniques and research trends, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 68, pp. 234–246, 2017.
[11] J. Yum, P. Chen, M. Grätzel, and M. K. Nazeeruddin, Recent developments in solid‐state dye‐sensitized solar cells, ChemSusChem Chemistry & Sustainable Energy Materials, Vol. 1, No. 8‐9, pp. 699–707, 2008.
[12] A. B. F. Martinson, J. W. Elam, J. T. Hupp, and M. J. Pellin, ZnO nanotube based dye-sensitized solar cells, Nano Letters, Vol. 7, No. 8, pp. 2183–2187, 2007.
[13] Z. Tong, T. Peng, W. Sun, W. Liu, S. Guo, and X.-Z. Zhao, Introducing an intermediate band into dye-sensitized solar cells by W6+ doping into TiO2 nanocrystalline photoanodes, Journal of Physical Chemistry C, Vol. 118, No. 30, pp. 16892–16895, 2014.
[14] Y. Duan et al., Sn-doped TiO2 photoanode for dye-sensitized solar cells, Journal of Physical Chemistry C, Vol. 116, No. 16, pp. 8888–8893, 2012.
[15] M. Alizadeh, P. Nasehi, M. S. Moghaddam, S. Agarwal, and V. K. Gupta, Electrochemical Sensing of Phenol in Different Water Sources by a Titanium Oxide Nanotubes/Single-Wall Carbon Nanotubes Nanocomposite-Ionic Liquid Amplified Sensor, International Journal of Electrochemistry Science, Vol. 16, No. 7, 2021.
[16] P. Nasehi, B. Mahmoudi, S. F. Abbaspour, and M. S. Moghaddam, Cadmium adsorption using novel MnFe2O4-TiO2-UIO-66 magnetic nanoparticles and condition optimization using a response surface methodology, Royal Society of Chemistry Advances, Vol. 9, No. 35, pp. 20087–20099, 2019.
[17] M. Saei Moghaddam and J. Towfighi, Vanadium oxide supported on Al-modified titania nanotubes for oxidative dehydrogenation of propane, Journal of Chemical and Petroleum Engineering, Vol. 51, No. 2, pp. 113–121, 2017.
[18] P. Nasehi, S. F. Abbaspour, M. Rafiee, and M. S. Moghaddam, Synthesis of novel acid-promoted UIO-66-NH2-MnFe2O4-TiO2-TiNT nanocomposite for high synchronous adsorption of cadmium and methyl orange and conditions optimization by response surface methodology, Seperation Science and Technology, Vol. 56, No. 5, pp. 884–902, 2021.
[19] M. S. Ahmad, A. K. Pandey, and N. A. Rahim, Advancements in the development of TiO2 photoanodes and its fabrication methods for dye sensitized solar cell (DSSC) applications. A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 77, pp. 89–108, 2017.
[20] N. A. Karim, U. Mehmood, H. F. Zahid, and T. Asif, Nanostructured photoanode and counter electrode materials for efficient Dye-Sensitized Solar Cells (DSSCs), Solar Energy, Vol. 185, pp. 165–188, 2019.
[21] N. S. Peighambardoust, S. K. Asl, R. Mohammadpour, and S. K. Asl, Improved efficiency in front-side illuminated dye sensitized solar cells based on free-standing one-dimensional TiO2 nanotube array electrodes, Solar Energy, Vol. 184, pp. 115–126, 2019.
[22] R. Hahn et al., Efficient solar energy conversion using TiO2 nanotubes produced by rapid breakdown anodization–a comparison, Physicia status solidi (RRL)–Rapid Research Letters, Vol. 1, No. 4, pp. 135–137, 2007.
[23] Q. Cai, M. Paulose, O. K. Varghese, and C. A. Grimes, The effect of electrolyte composition on the fabrication of self-organized titanium oxide nanotube arrays by anodic oxidation, Journal of Materials Resources, Vol. 20, No. 1, pp. 230–236, 2005.
[24] J. M. Macak, K. Sirotna, and P. Schmuki, Self-organized porous titanium oxide prepared in Na2SO4/NaF electrolytes, Electrochimica Acta, Vol. 50, No. 18, pp. 3679–3684, 2005.
[25] Y. L. Zhao, D. M. Song, Y. H. Qiang, X. Q. Gu, L. Zhu, and C. B. Song, Dye-sensitized solar cells based on TiO2 hollow spheres/TiO2 nanotube array composite films, Applied Surface Science, Vol. 309, pp. 85–89, 2014.
[26] B. B. Çırak et al., Synthesis, surface properties, crystal structure and dye sensitized solar cell performance of TiO2 nanotube arrays anodized under different voltages, Vacuum, Vol. 144, pp. 183–189, 2017.
[27] J. Wang and Z. Lin, Dye-sensitized TiO2 nanotube solar cells with markedly enhanced performance via rational surface engineering, Chemical Materials, Vol. 22, No. 2, pp. 579–584, 2010.
[28] S. Ito et al., Fabrication of thin film dye sensitized solar cells with solar to electric power conversion efficiency over 10%, Thin Solid Films, Vol. 516, No. 14, pp. 4613–4619, 2008.
[29] D. Wang, L. Zhang, W. Lee, M. Knez, and L. Liu, Novel three‐dimensional nanoporous alumina as a template for hierarchical TiO2 nanotube arrays, small, Vol. 9, No. 7, pp. 1025–1029, 2013.
[30] T.-S. Kang, A. P. Smith, B. E. Taylor, and M. F. Durstock, Fabrication of highly-ordered TiO2 nanotube arrays and their use in dye-sensitized solar cells, Nano Letters, Vol. 9, No. 2, pp. 601–606, 2009.
[31] K. H. Yang and C. C. Chen, Alumina Template Assistance in Titania Nanotubes Dye-Sensitized Solar Cell (TiO2 NT-DSSC) Device Fabrication, ISRN Nanotechnology, Vol. 2012, 2012.
[32] Y. X. Wang, Y. H. Ye, and J. Sun, The Preparation of TiO2 Nanotube by ZnO Nanorod Template Method and Application in Dye-Sensitized Solar Cells, in Key Engineering Materials, 2014, Vol. 602, pp. 888–892.
[33] J. Qiu, W. Yu, X. Gao, and X. Li, Sol–gel assisted ZnO nanorod array template to synthesize TiO2 nanotube arrays, Nanotechnology, Vol. 17, No. 18, p. 4695, 2006.
[34] J. Qiu et al., Fabrication of TiO2 nanotube film by well-aligned ZnO nanorod array film and sol–gel process, Thin Solid Films, Vol. 515, No. 5, pp. 2897–2902, 2007.
[35] T. Rattanavoravipa, T. Sagawa, and S. Yoshikawa, Photovoltaic performance of hybrid solar cell with TiO2 nanotubes arrays fabricated through liquid deposition using ZnO template, Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 92, No. 11, pp. 1445–1449, 2008.
[36] J.-H. Lee, I.-C. Leu, M.-C. Hsu, Y.-W. Chung, and M.-H. Hon, Fabrication of aligned TiO2 one-dimensional nanostructured arrays using a one-step templating solution approach, Journal of Physical Chemistry B, Vol. 109, No. 27, pp. 13056–13059, 2005.
[37] F. Zhuge, J. Qiu, X. Li, X. Gao, X. Gan, and W. Yu, Toward Hierarchical TiO2 Nanotube Arrays for Efficient Dye‐Sensitized Solar Cells, Advanced Materials, Vol. 23, No. 11, pp. 1330–1334, 2011.
[38] Y. Fu and A. Mo, A review on the electrochemically self-organized titania nanotube arrays: synthesis, modifications, and biomedical applications, Nanoscale Research Letters, Vol. 13, No. 1, pp. 187-195, 2018.
[39] S.-I. Na et al., Fabrication of TiO2 nanotubes by using electrodeposited ZnO nanorod template and their application to hybrid solar cells, Electrochimia Acta, Vol. 53, No. 5, pp. 2560–2566, 2008.