مروری بر کنترل بهینه منابع تجدیدپذیر، روش‌ها و چالش‌ها

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، مهندسی برق، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، قزوین، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی برق، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

با توجه به تأثیرهای منفی مصرف سوخت­های فسیلی بر محیط زیست و لزوم کاهش انتشار آلاینده­ها، استفاده از منابع تجدید پذیر که منابعی در دسترس، مقرون به صرفه و با عمر بالاست، در سراسر جهان افزایش یافته است. منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی­های بادی و خورشیدی متناوب هستند و با تغییرات شرایط آب و هوایی در نوسان اند. بنابراین عدم قطعیت تولید انرژی توسط آن­ها امنیت و قابلیت اطمینان شبکه را تهدید می­کند و کنترل آن ها برای بهبود عملکرد شبکه امری ضروری است. کنترل بهینه منابع تجدیدپذیر، شبکه را قادر می­سازد تا به تقاضای بار در هر زمان بطور مناسب پاسخ داده و قابلیت اطمینان سیستم نیز بیشتر می­شود. هدف این مطالعه، بررسی و مرور روش­های موجود برای کنترل بهینه این منابع بوده و چالش­هایی که برای کنترل این منابع در زمینه توسعه پایدار وجود دارد را نیز مورد بحث قرار می‌دهد. این مقاله برای محققان و برنامه ریزان استراتژی انرژی، یک منبع مفید از جدیدترین پژوهش­های انجام شده در این حوزه بوده، که با هدف کمک به تحقق توسعه پایدار و شهرهای هوشمند، تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها


[1]  F. Delfino, G. Ferro, R. Minciardi, M. Robba, M. Rossi, and M. Rossi, Identification and optimal control of an electrical storage system for microgrids with renewables, Sustain. Energy Grids Networks, Vol. 17, pp. 100183, Mar. 2019.
[2] S. Daneshvari, The impact of renewable energy on the green economy. Journal of Environmental Science and Technology, Vol. 21, No. 12, 2019. (in Persian)
[3] A. Harjanne and J. M. Korhonen, Abandoning the concept of renewable energy, Energy Policy, Vol. 127, pp. 330–340, Apr. 2019.
[4]  M. A. Usova and V. I. Velkin, Possibility to use renewable energy sources for increasing the reliability of the responsible energy consumers on the enterprise, Proceedings -2018 17th International Ural Conference on AC Electric Drives, ACED 2018, Vol. pp. 1–4, 2018.
[5] ­ M. Mahzarnia, A. Sheikholeslami, and J. Adabi, a Voltage Stabilizer for a Microgrid System With Two Types of Distributed Generation Resources, IIUM Engineering Journal, Vol. 14, No. 2, pp 191–205, 2013.
[6] K. Dehghanpour and S. Afsharnia, Electrical demand side contribution to frequency control in power systems: A review on technical aspects, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 41, pp. 1267–1276, 2015.
[7]   M. Dreidy, H. Mokhlis, and S. Mekhilef, Inertia response and frequency control techniques for renewable energy sources: A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 69, no. July 2016, pp. 144–155, 2017.
[8]   D. I. Gota, C. Vigu, and O. Capatana, A power consumption optimization method for a hybrid renewable energy making system, 2010 IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics, AQTR 2010 - Proceedings, Vol. 3. pp. 420–423, 2010.
[9]   I. Dincer, Renewable energy and sustainable development: A crucial review, Renew Sustain energy Rev., 2000.
[10] H. Lund, Renewable energy strategies for sustainable development, Energy, 2007.
[11] S. Kazemifard, L. Naji, and F. A. Taromi, Review on Renewable Energy Sources Role in Sustainable Development, Vol. 4, No. 1,pp. 34–43, 2017.
[12] H. P. Khomeini and M. Ho. Javidi, Optimal management of renewable resources and controllable loads in the smart microgrid, in 29th Electrical Engineering Conference, 2014. (in Persian)
[13] M. Hajiakbari Fini and M. E. Hamedani Golshan, Determining optimal virtual inertia and frequency control parameters to preserve the frequency stability in islanded microgrids with high penetration of renewables, Electric Power Systems Research, Vol. 154, pp 13–22, Jan. 2018.
[14] I. M. Bugaje, Renewable energy for sustainable development in Africa: A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2006.
[15] K. Kaygusuz and A. Kaygusuz, Renewable energy and sustainable development in Turkey, Renewable Energy, 2002.
[16] A. Heidari, H. Kofigar, and J. S. Zamani, Provide a new way to control the voltage / frequency of renewable energy sources, in 3 National Conference on Fuel, Energy and Environment, 2013. (in Persian)
[17] Faramarz Faqihi, S. Soleimani, and M. R. Shahroudi, Presenting a control strategy of power system injection of renewable energy sources in order to improve both harmonic and unbalanced flow distortion, based on EMO-RLS algorithm, Iran. Journal of Electrical and Computer Engineering, Vol. Year Fourt, pp. 271–280, 2016. (in Persian)
[18] Y. Xu, C. Li, Z. Wang, N. Zhang, and B. Peng, Load Frequency Control of a Novel Renewable Energy Integrated Micro-Grid Containing Pumped Hydropower Energy Storage, IEEE Access, Vol. 6, pp. 29067–29077, 2018.
[19] C. Li, Y. Mao, J. Zhou, N. Zhang, and X. An, Design of a fuzzy-PID controller for a nonlinear hydraulic turbine governing system by using a novel gravitational search algorithm based on Cauchy mutation and mass weighting, Applied Soft Computing, Vol. 52, pp. 290–305, 2017.
[20] S. Prakash and S. K. Sinha, Simulation based neuro-fuzzy hybrid intelligent PI control approach in four-area load frequency control of interconnected power system, Appl. Soft Comput. J, Vol. 23, pp. 152–164, 2014.
[21] Y. Zheng, J. Zhou, Y. Xu, Y. Zhang, and Z. Qian, A distributed model predictive control based load frequency control scheme for multi-area interconnected power system using discrete-time Laguerre functions, ISA Transactions, Vol. 68, pp. 127–140, 2017.
[22] Y. Shan, J. Hu, Z. Li, and J. M. Guerrero, A Model Predictive Control for Renewable Energy Based AC Microgrids Without Any PID Regulators, IEEE Transactions Power Electronic, Vol. 33, No. 11, pp. 9122–9126, 2018.
[23] M. Jama, B. F. Mon, A. Wahyudie, and S. Mekhilef, Maximum Energy Capturing Approach for Heaving Wave Energy Converters Using an Estimator-Based Finite Control Set Model Predictive Control, IEEE Access, Vol. 9, pp. 67648–67659, 2021.
[24] G. Schwerhoff and M. Sy, Financing renewable energy in Africa – Key challenge of the sustainable development goals, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 75, pp. 393–401, Aug. 2017.
[25] A. Quek, A. Ee, A. Ng, and T. Y. Wah, Challenges in Environmental Sustainability of renewable energy options in Singapore, Energy Policy, Vol. 122, pp. 388–394, Nov. 2018.
[26] D. P. Chassin, S. Behboodi, Y. Shi, and N. Djilali, H2-optimal transactive control of electric power regulation from fast-acting demand response in the presence of high renewables, Applied Energy, Vol. 205, pp. 304–315, Nov. 2017.
[27] A. Shetaya, A. M. A. Amin, and O. H. Abdalla, Model predictive control based power system operation planning of grid connected high share renewable energy, 2017 19th International Middle-East Power Systems Conference, MEPCON 2017 - Proceedings, Vol. 2018-Febru. pp. 1500–1504, 2018.
[28] F. Amiri and M. H. Moradi, Microgrid on the ship: load Frequency- control of the microgrid, taking into account the Sea Wave energy by the optimized model predictive controller. Journal of Renewable and New Energy,Vol. 8, No. 1, pp. 78–90, 2021. (in Persian)
[29] M. Rahmani and F. Faghihi, A Novel Fuzzy Cooperative Frequency Control Method for Islanding Microgrids comprising Renewable Energy Resources, in 2019 5th Conference on Knowledge Based Engineering and Innovation (KBEI), pp. 230–234 , 2019.
[30] K. Agbossou, A. Bilodeau, and M. L. Doumbia, Development of a control method for a renewable energy system with fuel cell, IEEE AFRICON Conference. 2009.
[31] J. Xu, B. Tang, and X. Zhang, Large-Scale System’s Multi-channel Control of Renewable Resources Industry Chain Harmonious Development, in 2010 Second WRI Global Congress on Intelligent Systems, Vol. 3, pp. 249–252, 2010.
[32] C. Zhang, H. Chen, Z. Liang, W. Mo, X. Zheng, and D. Hua, Interval voltage control method for transmission systems considering interval uncertainties of renewable power generation and load demand, IET Generation, Transmission and Distribution, Vol. 12, No. 17. pp. 4016–4025, 2018.
[33] C. X. Mu, J. X. Jin, and W. Xu, Adaptive frequency regulation strategy based integral sliding mode control for smart grid with renewable energy sources, 2015 IEEE International Conference on Applied Superconductivity and Electromagnetic Devices, ASEMD 2015 - Proceedings. pp. 391–392, 2016.
[34] S. Dasgupta, S. N. Mohan, S. K. Sahoo, and S. K. Panda, Lyapunov function-based current controller to control active and reactive power flow from a renewable energy source to a generalized three-phase microgrid system, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 60, No. 2. pp. 799–813, 2013.
[35] T. Kerdphol, F. S. Rahman, Y. Mitani, M. Watanabe, and S. Kufeoglu, Robust Virtual Inertia Control of an Islanded Microgrid Considering High Penetration of Renewable Energy, IEEE Access, Vol. 6, pp. 625–636, 2018.
[36] S. M. S. Jalali and A. A. Kalat, Robust H∞ Controller design based on Generalized Dynamic Observer for Uncertain Singular system with Disturbance, Journal of control, Vol.15, pp. 51-66,2021. (in Persian)
[37] A. J. Garrido, I. Garrido, M. Amundarain, M. Alberdi, and M. De La Sen, Sliding-mode control of wave power generation plants, IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 48, No. 6. pp. 2372–2381, 2012.
[38] S. A. Khajehoddin, M. Karimi-Ghartemani, P. K. Jain, and A. Bakhshai, A control design approach for three-phase grid-connected renewable energy resources, IEEE Transactions on Sustainable Energy, Vol. 2, No. 4. pp. 423–432, 2011.
[39] Y. Xu, Z. Y. Dong, R. Zhang, and D. J. Hill, Multi-Timescale Coordinated Voltage/Var Control of High Renewable-Penetrated Distribution Systems, IEEE Transactions Power Syst, Vol. 32, No. 6, pp. 4398–4408, Nov. 2017.
[40] S. Teleke, M. E. Baran, S. Bhattacharya, and A. Q. Huang, Rule-Based Control of Battery Energy Storage for Dispatching Intermittent Renewable Sources, IEEE Transactions Sustain Energy, Vol. 1, No. 3, pp. 117–124, Oct. 2010.
[41] Y. Zeng, R. Zhang, D. Wang, Y. Mu, and H. Jia, A regional power grid operation and planning method considering renewable energy generation and load control, Appl. Energy, Vol. 237, pp. 304–313, Mar. 2019.
[42] K.J. P. Macken, K. Vanthournout, J. VandenKeybus, G. Deconinck, and R. J. M. Belmans, Distributed Control of Renewable Generation Units With Integrated Active Filter, IEEE Transactions Power Electron, Vol. 19, No. 5, pp. 1353–1360, Sep. 2004.
[43] L. Chen, S. Shao, Q. Xiao, L. Tarisciotti, P. W. Wheeler, and T. Dragicevic, Model Predictive Control for Dual-Active-Bridge Converters Supplying Pulsed Power Loads in Naval DC Micro-Grids, IEEE Transactions Power Electron, Vol. 35, No. 2, pp. 1957–1966, Feb. 2020.
[44] D. Zhan, L. Wei, Y. Zhang, and Y. Yao, A Generalized Model of Nonisolated Multiphase DC–DC Converter Based on Novel Switching Period Averaging Method, IEEE Transactions Power Electron, Vol. 30, No. 9, pp. 5181–5191, Sep. 2015.
[45] H. Saberi, S. Mehraeen, and M. M. Rezvani, Intelligent Operation of Small-Scale Interconnected DC Grids via Measurement Redundancy, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 66, No. 11, pp. 9086–9096, 2019.
[46] N. Sarrafan, J. Zarei, R. Razavi-Far, M. Saif, and M.-H. Khooban, A Novel On-Board DC/DC Converter Controller Feeding Uncertain Constant Power Loads, IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, Vol. 9, No. 2, pp. 1233–1240, Apr. 2021.
[47] S. Conti and S. A. Rizzo, Optimal control to minimize operating costs and emissions of MV autonomous micro-grids with renewable energy sources, in 2009 International Conference on Clean Electrical Power, pp. 634–639, 2009.
[48] M. Safdari, M. CHolinia, and S. Purderban Hassan, Introducing a new method in the optimal operation of microgrids, using responsive loads and energy storage sources, with high penetration of renewable sources, in International Conference on Electricity, 2015. (in Persian)
[49] F. Ornelas-Tellez, Optimal control for a renewable-energy-based micro-grid, in 2014 IEEE International Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing (ROPEC), pp. 1–6, 2014
[50] C. Sharma and A. Jain, PV Based Green Computing System for ICT Sustainable Development, in 2015 Second International Conference on Advances in Computing and Communication Engineering, pp. 240–244, 2015.
[51] X. Fu and S. Li, Control of Single-Phase Grid-Connected Converters with LCL Filters Using Recurrent Neural Network and Conventional Control Methods, IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 31, No. 7, pp. 5354–5364, 2016.
[52] Saeed Mohammadi, Wind energy. Science of the day, 2014. (in Persian)
[53] S. A. Khaparde, Infrastructure for Sustainable Development using Renewable Energy Technologies in India, in 2007 IEEE Power Engineering Society General Meeting, pp. 1–6, 2007.
[54] J. G. Slootweg, E. Veldman, and J. Morren, Sensing and control challenges for Smart Grids, in 2011 International Conference on Networking, Sensing and Control, pp. 1–7, 2011.
[55] I. Erlich, A. Korai, and F. Shewarega, Control challenges in power systems dominated by converter interfaced generation and transmission technologies, IEEE Power and Energy Society General Meeting, Vol. 2018-Janua. pp. 1–5, 2018.
[56] M. Ourahou, W. Ayrir, B. EL Hassouni, and A. Haddi, Review on smart grid control and reliability in presence of renewable energies: Challenges and prospects, Mathematics and Computers in Simulation, Vol. 167, pp. 19–31, Jan. 2020.