اجرای طرح 3’Rs در مصرف آب و استفاده از پساب در دانشگاه بجنورد با تمرکز بر روی آب خاکستری و استفاده مجدد از پساب رستوران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مهندسی شیمی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

2 کارشناس آزمایشگاه مرکزی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

کشور ایران به لحاظ جغرافیایی در منطقه ی خشک و نیمه خشک کره ی زمین قرار گرفته است و متوسط بارندگی یک سوم متوسط میزان بارندگی جهان و حدود 250میلی متر در سال است به طوری که 84% از مساحت کشور در منطقه ی خشک و نیمه خشک و بیابانی و تنها 16 %آن جزو مناطق نیمه مرطوب و مرطوب است. سرانه کل مصرف آب شرب در ایران (شامل تجاری – صنعتی – خانگی – فضای سبز و…) در حدود 220 لیتر در شبانه روز تخمین زده می‌شود. علاوه بر این موضوع، میزان رشد جمعیت در ایران در سالهای اخیر با رشد فزاینده ای همراه بوده است. عدم مدیریت صحیح منابع آبی در دسترس، موجب پدیدار شدن چالش های جدی در حوزه تأمین آب بخصوص تأمین آب شرب در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور شده است. در این مقاله با استفاده از طرح 3’Rs (کاهش، استفاده مجدد و بازیافت ) راه‌های کاهش مصرف آب در دانشگاه بجنورد را مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس امکان استفاده ازآب‌های خاکستری، که بخش مهمی از فاضلاب محیط دانشگاه را شامل می‌شود، را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. یکی از نکات مهم در مدیریت مصرف آب در محیط دانشگاه، توجه به پساب تولیدی در محیط دانشگاه است. مهم‌ترین پساب تولیدی در دانشگاه بجنورد، پساب رستوران می‌باشد که امکان استفاده از این پساب و محصولات قابل استفاده از آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها


[1] ج. عابدی کوپایی، لزوم برنامه ریزی هدفمند برای کاربرد پساب تصفیه شده بعنوان منبع آب رو به رشد در تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی کشور، مجموعه مقالات دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب، مهندسی مشاور سروآب، مشهد، ایران،1389.
[2]                 ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی. رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، دفتر نظام فنی اجرایی ، راهنمای طبقه بندی کیفیت آب خام، پساب ها وآب های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی، نشریه شماره 462، 1388.
[3]          R. Y. Alkhatib , J. Edgerly, Water Conservation Techniques and Graywater Reuse at the Single Household Level, in World Environmental and Water Resource Congress 2006: Examining the Confluence of Environmental and Water Concerns,  pp. 1–8, 2006.
[4]          www.ci.patterson.ca.us/173/Reduce-Reuse-Recycle-Program
[5]          www.makhzaneab.com/نصب-پمپ-آب-و-مخزن-ذخیره/.
[6]          J. Gould , E. Nissen-Petersen, RAINWATER CATCHMENT SYSTEMS FOR DOMESTIC SUPPLY. Intermediate Technology, 1999.
[7]          https://www.eghlimo.ir/rain_harvesting/.
[8]          C. Reardon, G. Milne, C. McGee, and P. Downton, Your home technical manual, Australian Government Department of Climate Change and Energy Efficiency. 2010.
[9]          “http://watercm.ir/gray-water/.”
[10]        B. Jiménez , T. Asano, Water reuse: An international survey of current practice, issues and needs. IWA London, 2008.
[11]        R. Cossu, T. Lai, A. Sandon, Standardization of BOD5/COD ratio as a biological stability index for MSW, Waste Manag., vol. 32, no. 8, pp. 1503–1508, 2012.
[12]        X. Chen, G. Chen,  P. L. Yue, Separation of pollutants from restaurant wastewater by electrocoagulation, Seperation purifaction tecnology., vol. 19, no. 1–2, pp. 65–76, 2000.
[13]        https://abo-fazelab.niazerooz.com/keys/چربی-گیر-فاضلاب.
[14]        M. Canakci, The potential of restaurant waste lipids as biodiesel feedstocks, Bioresoure tecnology, vol. 98, no. 1, pp. 183–190, 2007.
[15]        A. Chhetri, K. Watts,  M. Islam, Waste cooking oil as an alternate feedstock for biodiesel production, Energies, vol. 1, no. 1, pp. 3–18, 2008.
[16]        م. جدیدیان، م. فهیمی‌نیا، ح. جعفری منصوریان، غ. مجیدی، م. صابری بیدگلی، امکان‌سنجی فنی بازیافت پسماند روغن‌های خوراکی تولیدشده در شهر قم به سوخت بیودیزل،  مجله بهداشت و توسعه، سال ششم، شماره اول، بهار 1396.
[17]        M. Khatamifar, Designing, Construction, Testing and Evaluation of biodiesel processing plant [dissertation], Tarbiat Modarres University, Tehran , 2006.
[18]        ب. معصومی، ن. طالبی بیدختی، م. نوشادی، امکان سنجی تولید کمپوست از لجن تصفیه خانه فاضلاب شیراز در مقیاس پایلوت،  شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران، دانشگاه علوم پژشکی تبریز، ایران، مهر 1392.