بررسی تأثیرانواع منابع انرژیهای تجدیدپذیربرتولید برق در ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، اقتصاد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشجو دکتری، اقتصادپولی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار، اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر انواع منابع انرژیهای تجدید پذیر برتولید برق درایران طی دوره 1396-1360 است. برای تحلیل موضوع از الگوی خود توضیح برداری، روش جوهانسون - جوسیلیوس و روش تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج بیان داشت که در بلند مدت، یک درصد افزایش در متغیرهای قیمت برق، مصرف برق و انواع منابع انرژیهای تجدیدپذیر) خورشید، آب، باد و زمین گرمایی)، به ترتیب موجب افزایش 17/0، 54/0، 44/8، 39/5، 78/3 و 03/1 درصد در میزان تولید برق می شوند و از بین انواع منابع انرژیهای تجدیدپذیر، اثر انرژی خورشیدی بر تولید برق، در مقایسه با سایر انرژی ها بیشتر است و باید سرمایه گذاری درانرژی خورشیدی را در اولویت قرار داد. همچنین نتایج براساس ضریب جمله تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود 71/0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت، تعدیل می شود.

کلیدواژه‌ها


[1]  باقری، محسن، زارع علی آبادی، احسان و انضباطی، امیر حسین، بررسی تأثیر استفاده از منابع تجدیدپذیر در تأمین تقاضای شبکه­ی برق باارائه­ی یک مدل ریاضی دو هدفه، فصل نامه علمی- ترویجی انرژیهای تجدیدپذیر و نو، دوره1، شماره 6، 1398.
[2]  تکلیف، عاطفه، محمدی، تیمور و بختیار، محسن، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و نقش آن در توسعه آینده صنعت نیروگاهی ایران، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعهاقتصادی، دوره 25، شماره 7، 161-147، 1396.
[3]  جهانگیری بلطاقی، وحید وعساکره، عباس، رتبه بندی منابع انرژی تجدیدپذیر جهت تولید برق در استان خوزستان با استفاده ازروش تاپسیس، دهمین گنگره ملی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 1395.
[4]  خانی، محمد سعید، فلاحی، اسماعیل و بانشی، مهدی، ارائه‌ی مدل مدیریت تأمین انرژی در ایران براساس معیارهای فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره 18، شماره 5، 60-29، 1395.
[5]  شمس، محمدحسین، خاوری، فرشاد، محمدی، مسعود ونوری، جلال، مروری بر فناوری های تولید برق از انرژی خورشیدی و مقایسه آماری بزرگ­ترین نیروگاه های خورشیدی جهان، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 21، شماره 10، 1392.
[6]  صادقی، حسین، خاکسار آستانه ، سمانه، ارائه یک الگوی بهینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران با استفاده از رویکرد بهینه‌یابی استوار،  پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره 11، شماره 3،  194-159، 1393.
[7]  شمس، محمدحسین، خاوری، فرشاد، محمدی، مسعود ونوری، جلال، مروری بر فناوری های تولید برق از انرژی خورشیدی و مقایسه آماری بزرگ­ترین نیروگاه های خورشیدی جهان، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 10، شماره21، 1392.
[8]  کاویانی، محمدرضا، تنگناهای انرژی و ارزیابی پتانسیل انرژی خورشیدی در ایران،  فصلنامه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان (مطالعات و پژوهش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی)، دوره 21، شماره 14، 1381.
[9]  موسوی شفائی، مسعود، نوراللهی، یونس، سلطانی نژاد، احمد، رضائیان قیه باشی، احد، یوسفی، حسین و رضائیان، علی حسین، امنیت انسانی و چالش‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، با تاکید بر امنیت زیست محیطی، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، شماره 18، تیرماه 1395.
[10] مهدوی عادلی، محمد حسین وخواجه نائینی، رضا 1393، بررسی و ارزیابی مالی تولید برق با استفاده از انرژیخورشیدی در ایران، دو فلصلنامه اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه سابق)، دوره7، شماره21، 1393.
[11] محمدی، سجاد، شبیه سازی و تحلیل استفاده از انرژی­های تجدید پذیر برای ترکیبی تولید برق یک شرکت یا کارگاه در شهرستان رشت، همایش ملی مدلسازی و پژوهشهای نوین  در مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاداسلامی واحد لنگرود، بهار 1397.
[12] موستوفی، فرشید، شایقی، حسین و کاظمی کارگر، حسین، پتانسیل سنجی و طراحی بهینه سیستم ترکیبی انرژیهای تجدیدپذیر جهت تأمین برق مورد نیاز ایستگاه های پمپاژ آب سایت مشکین شهر، نشریه انرژی ایران، دوره 43، شماره15، 1391.
[13] نادری، مصطفی و سالاری باغون آباد، مهدی، بررسی فناوری های تولید برق با رویکرد کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با تکنیک ارزیابی چرخه حیات (LCA)، اولین همایش ملی انرژی­های نو و پاک، بهار، 1392.
[14] نیک اندیش، سمیرا، نصراللهی، زهرا و انصاری سامانی، حبیب، تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر و انتشار کربن دی اکسید ایران و گروهی از کشور های منتخب، دهمین گنگره پیشگامان پیشرفت، پاییز، 1395.
[15] ناصح، نگین، کامرانی فر، محمد و بیرامی، علیرضا (1396)، مروری بر مهمترین فناوری های مدیریت تولید بربرق از انرژی خورشیدی وارزیابی اقتصادی آنها با تأکید بر سیستم های فتوولتائیک واهداف توسعه پایدار، فصل نامه علمی - ترویجی انرژیهای تجدیدپذیر و نو،  دوره2، شماره4، 1396.
[16] وزارت نیرو ، آمار تفصیلی صنعت برق ایران، 1390.
[17] Andini, C., Cabral, R., & Santos, J. E., The macroeconomic impact of renewable electricity power generation projects. Renewable energy, 131: 1047-1059, 2019.
[18] Adu, G., Studies on Economic Growth and Inflation, Acta
Universitatis agricalturae Sueciae (1652-6880), 14: 1-26, 2012.
[19] Bianco, V., Driha, O. M., & Sevilla-Jiménez, M., Effects of renewables deployment in the Spanish electricity generation sector. Utilities Policy56: 72-81, 2019.
[20] Barros, J. J. C., Coira, M. L., de la Cruz López, M. P., & del Caño Gochi, A., Comparative analysis of direct employment generated by renewable and non-renewable power plants. Energy139: 542-554, 2017.
[21] Bélaïd, F., & Youssef, M., Environmental degradation, renewable and non-renewable electricity consumption, and economic growth: Assessing the evidence from Algeria. Energy Policy102: 277-287, 2017.
[22] Camargo, L. R., Valdes, J., Macia, Y. M., & Dorner, W., Assessment of on-site steady electricity generation from renewable
energy sources in Chile. Energy Procedia158: 1099-1104, 2019.
[23] Halada, K., Masanori, S. and Kiyoshi, L, Forecasting of the Consumption of Metals up to 2050, Materials Transactions. 49(3): 402- 410, 2008.
[24] Kurbatova, T., & Khlyap, H., State and economic prospects of developing potential of non-renewable and renewable energy resources in Ukraine. Renewable and Sustainable Energy Reviews52: 217-226, 2015.
[25] Kirchgassner, G., Wolters, J., & Hassler, U., Introduction to modern time series analysis. Springer Science & Business Media, 6(4): 228–242, 2012.
[26] Llerena-Pizarro, O. R., Micena, R. P., Tuna, C. E., & Silveira, J. L., Electricity sector in the Galapagos Islands: Current status, renewable sources, and hybrid power generation system proposal. Renewable and Sustainable Energy Reviews108: 65-75, 2019.
[27] Lin, B., & Chen, Y., Does electricity price matter for innovation in   renewable energy technologies in China? Energy Economics78: 259-266, 2019.
 [28] Mosiño, A., Producing energy in a stochastic environment: Switching from non-renewable to renewable resources. Resource and Energy Economics34(4): 413-430, 2012.
[29] Mondal, M. A. H., & Denich, M., Assessment of renewable energy resources potential for electricity generation in Bangladesh. Renewable and Sustainable Energy Reviews14(8): 2401-2413, 2010.
[30] Narayanan, A., Mets, K., Strobbe, M., & Develder, C., Feasibility of 100% renewable energy-based electricity production for cities with storage and flexibility. Renewable Energy134: 698-709, 2019.
[31] Ozcan, M., Factors influencing the electricity generation preferences of Turkish citizens: Citizens' attitudes and policy recommendations in the context of climate change and environmental impact. Renewable energy132: 381-393, 2019.
[32]  Park, S., & Kim, J., The effect of interest in renewable energy on US household electricity consumption: An analysis using Google Trends data. Renewable energy127: 1004-1010, 2018.
 [33] Suberu, M. Y., Mustafa, M. W., & Bashir, N., Energy storage systems for renewable energy power sector integration and mitigation of intermittency. Renewable and Sustainable Energy Reviews35: 499-514, 2014.
[34] Teixeira, A. A., Forte, R., &Assunção, S.,Do countries' endowments of non-renewable energy resources matter for FDI a ttraction? A panel data analysis of 125 countries over the period 1995–2012. International Economics150: 57-7, 2017.
[35] Van Zalk, J., & Behrens, P., The spatial extent of renewable and non-renewable power generation: A review and meta-analysis of power densities and their application in the US. Energy Policy123: 83-91, 2018.
[36] Washburn, C., & Pablo-Romero, M., Measures to promote renewable energies for electricity generation in Latin American countries. Energy Policy128: 212-222, 2019.