ارزیابی فنی و اقتصادی احداث نیروگاه‌ خورشیدی (فتوولتائیک) متصل به شبکه (مطالعه موردی: نیروگاه یک مگاواتی، شهرستان اهواز)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-اهواز

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز

چکیده

به منظور مقابله با تهدید رشد بی‌رویه استفاده از سوخت‌های فسیلی و اثرات مضر آن بر حیات کره زمین، اجرای پروژه‌های سبز با استفاده از منابع تجدیدپذیر ضروری است. بدین منظور، در این مطالعه، مقایسه‌ای بین یک نیروگاه گازی با یک نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک متصل به شبکه در شهرستان اهواز از نظر فنی و اقتصادی با استفاده از نرم افزارRetscreen صورت گرفت. نتایج نشان داد که نیروگاه برق خورشیدی دارای مزیت اقتصادی بیش‌تری نسبت به نیروگاه گازی است. بررسی سناریوهایی که مربوط به تغییر قیمت خرید تضمینی خروجی نیروگاه خورشیدی است، نشان دادند که حتی کاهش 50 درصدی قیمت خرید تضمینی برق موجب نمی‌شود که این پروژه غیر اقتصادی گردد. با وجود اینکه در این حالت سود (ارزش) خالص جاری (NPV) بسیار هنگفتی از دست خواهد رفت (رقمی بالغ بر 68 میلیارد ریال)، مقدار نرخ بازگشت سرمایه (8/22 درصد) معقول به نظر می‌رسد. البته باید توجه داشت که این بدبینانه‌ترین حالت ممکن در هنگام بهره‌برداری از پروژه است. مقایسه زمان بازگشت خالص سرمایه برای نیروگاه خورشیدی که 30 درصد از قیمت خرید تضمینی آن کاهش یافته باشد (2/4سال) و همین معیار برای نیروگاه گازی (2/5 سال در جدول 5)، انتخاب نیروگاه خورشیدی را برای ما مسجل می‌کند. اقتصادی شدن استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی با توجه به بحران ریزگردها در سال‌های اخیر در این منطقه می‌تواند به عملی‌شدن استفاده از این روش و بهرمندشدن مزایای زیست‌محیطی آن کمک کند.

کلیدواژه‌ها


منابع
 
[1] J.F. Li, R.Q. Hu, Sustainable Biomass Production for Energy in China, Biomass and Bioenergy, Vol. 25, pp. 483– 499, 2006.
[2] R.B. Hiremath, S. Shikha, N.H. Ravindranath, Decentralized Energy Planning: Modeling and Application, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 11, pp. 729- 752, 2007.
[3] D.I. Dicknann, Silviculture and Biology of Short- Rotation Woody Crops in Temperate Regions Then and Now, Biomass and Bioenergy, Vol. 30, pp. 696- 705, 2006.
[4] م.ح. مهدوی عادلی، م. سلیمی فر و ا. قزلباش، اعظم، ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی برق خورشیدی (فتوولتائیک) و برق فسیلی در مصارف خانگی (مطالعه موردی مجتمع سه واحدی در شهرستان مشهد)، مجله علمی-پژوهشی سیاست گذاری اقتصادی، سال ششم، شماره یازدهم، 1393.
[5] ب. نجفی، مطالعه و بررسی سیستم­های فتوولتائیک برای تعیین مهم­ترین عوامل مؤثر در جایابی بهینه نیروگاه­های خورشیدی در ایران، مجله نخبگان علوم و مهندسی، شماره پنجم،1396
[6] م. میرزایی عمرانی، ر. شهابی نژاد، ر. گوگ سازی قوچانی و م. زندی، پتانسیل سنجی احداث نیروگاه­های خورشیدی فتوولتائیک در اقلیم جنوب شرق ایران با در نظر گرفتن پارامترهای فنی و اقتصادی، دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در علوم و مهندسی، استامبول، ترکیه، 1396.
[7] م. بهمنی و ن. بهرادمهر، ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی در روستاهای مناطق جنوبی ایران، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره 51، شماره 2، 1395.
[8] م.ح. مهدوی عادلی و ر. خواجه نائینی، بررسی و ارزیابی مالی تولید برق با استفاده از انرژی خورشیدی در ایران، دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه سابق)، سال بیست و یکم، شماره 1393.
[9] م. حاتمی، ع. ناظمی، ا. دولت آبادی و م. مصطفی پور، ارزیابی اقتصادی استفاده از سیستم فتوولتائیک مستقل از شبکه در روستاها با شبیه سازی مونت کارلو (مطالعه موردی، تهران)، فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، شماره 2، 1393.
 [10] م. خواجه صالحانی ر. رسولی، تأمین برق مبتنی بر انرژی خورشیدی با استفاده از صفحات فتوولتائیک و کاربردهای جدید آن. نخستین همایش ملی انرژی باد و خورشید، اسفندماه 1390.
 [11] م. عباس پور، ع. حاجی سید میرزاحسینی و ت. طاهری، ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه­های خورشیدی به وسیله نرم افزار RETScreen با توجه به قانون هدفمندسازی یارانه­ها، فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره هیجدهم، 1390.
 [12]ع. عساکره، م. سلیمانی و م.ج. شیخ داوودی، پتانسیل تولید برق خورشیدی در راستای افزایش امنیت انرژی، مطالعه موردی شهرستان اهواز، فصلنامه پژوهش­های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، شماره 4، 1395.
[13] A. Asrari, A. Ghasemi, M. Javidi, Economic evaluation of hybrid renewable energy systems for rural electrification in Iran a case study”, Renewable and Sustainable EnergyReviews, Volume 16, 3123– 3130, 2017.
[14] S. Bhattacharyya, Review of alternative methodologies for analyzing off-grid electricity supply, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 16, 677– 694, 2012.
[14] سازمان انرژی­های نو ایران، گروه آگاه سازی و روابط بین الملل، هزینه­ی نیروگاه­های تجدیدپذیر، 1392.
[15] G. Perkins, Techno-economic comparison of the levelised cost of electricity generation from solar PV and battery storage with solar PV and combustion of bio-crude using fast pyrolysis of biomass. Energy Conversion and Management, Volume 171, 2018.
[16] Y. Zhen, L. Yu, D.T. Thomson, Levelized cost of energy modeling for concentrated solar power projects: A China study, Energy, Volume 120, 117-127, 2017.
[17] P. Iodice, D. Dentice d'Accadia, C. Abagnale, M. Cardone, Energy, economic and environmental performance appraisal of a trigeneration power plant for a new district: Advantages of using a renewable fuel, Applied Thermal Engineering, vol. 95, pp. 330-338, 2016.
[18] A. Mohammadzadeh, A. Tavakoli, Investigating the effect of governmental economic policies on the consumer price index as an indicator of the economic stability of the country with the dynamic system approach, Economic Strategy, Volume 2, Issue 7131-144, 2013.
[19] N. Mardani, H. Bahmani, Attracting foreign investment and creating political and economic stability after the boycott in the energy sector by acceding to the Energy Charter Treaty (according to Iran's observer membership), Energy Law Studies, Volume 3, Issue 2, 371-404, 2017.
[20] D. Manzor, H. Rezaei, Effects of fuel price correction of power plants on the price of electricity in an industrialized market: the system dynamics approach, Journal of Planning and Budget, Volume 18, Issue 1, 95-108, 2013.
[21] A. Motahari, A. Ahmadian, M. Abedi, H. Ghafarzadeh, Economic assessment of the use of wind power plants in Iran considering the effect of the policy of energy price liberalization, Journal of Iranian Energy Economics, Volume 3, Issue 10, 179-200, 2014.
[22] J. Pezhoyan, T. Mohammadi, F. Atbaei, Comparing the relative efficiency of auctioning mechanism on the basis of the proposal with the mechanism of price adjustment of the market in electricity markets, Journal of Iranian Energy Economics, Volume 3, Issue 11, 91-130, 2014