سایزینگ بهینه سیستم PV و باتری خانگی متصل به شبکه برق سراسری با توجه به پیک بار شبکه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه سیستم های انرژی-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران

3 گروه انرژی های نو و سیستم های انرژی-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر به ارایه روشی در سایزینگ سیستم ترکیبی باتری و PV متصل به شبکه برق با هدف تامین بار مصرفی هنگام پیک بار شبکه می پردازد. سیستم های PV و باتری که امروزه در بسیاری از بخش های خانگی ، اداری و تجاری در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرند غالبا به شبکه برق سراسری متصل می باشند و سیستم PV و باتری به عنوان سیستم پشتیبان (Backup) در نظر گرفته می شود. مهم ترین کار کرد چنین سیستمی جدا از تامین برق به هنگام قطع شدن سراسری، به حداقل رساندن هزینه برق مصرفی از طریق کاهش مصرف برق در هنگام پیک بار شبکه است.
در ابتدا بار مصرفی مورد نیاز بخش خانگی با استفاده از نرم افزار HOMER شبیه سازی شده است. بر اساس زمان پیک بار اعلام شده توسط شبکه سراسری برق ایران، میزان بار مصرفی در زمان پیک بدست آمده و بیشترین میزان برق مصرفی هنگام پیک در ماه های گوناگون برابر با ظرفیت سیستم PV و باتری در نظر گرفته شده است.از آنجا که برق تامین شده توسط این سیستم گران ترین نوع برق مصرفی است استفاده از سیستم PV و باتری توجیه پذیر می -باشد.

کلیدواژه‌ها


- مراجع
[1]. Agbossou K, Kolhe M, Hamelin J, Bose TK. Performance of a stand-alone renewable energy system based on energy storage as hydrogen. IEEE Trans ENERGY Convers 2004; 19: 633–40.
 [2]. Beccali M, Cellura M, Mistretta M. Decision-making in energy planning. Application of the Electre method at regional level for the diffusion of renewable energy technology. Renew. Energy 2003; 28:2063–87. http://dx.doi.org/10.1016/S0960-1481(03)00102-2
 [3] Beyer HG, Langer C. A method for the identification of configurations of PV/wind hybrid systems for the reliable supply of small loads. Sol Energy 1996; 57:381–91. http://dx.doi.org/10.1016/S0038-092X(96)00118-1
[4] Bhave A. Hybrid solar–wind domestic power generating system—a case study. RenewEnergy1999;17:355–8. http://dx.doi.org/10.1016/S0960-  481(98)00123-2
[5] Chen S-G. An efficient sizing method for a stand-alone PV system in terms of the observed block extremes. Appl Energy 2012;91:375–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2011.09.043  ttp://dx.doi.org/10.1306/ 74D71BC2-2B21-11D7-8648000102C1865D. 
 [6] Elhadidy MA, Shaahid SM. Parametric study of hybrid (wind + solar + diesel) power generating systems. Renew Energy 2000; 21:129–39.
 [7] Gansler RA, Klein SA, Beckman WA. Assessment of the accuracy of generated meteorological data for use in solar energy simulation studies. Sol Energy 1994; 53:279–87. http://dx.doi.org/10.1016/0038-092(94)90634-3
 [8] Goletsis Y, Psarras J, Samouilidis JE. Project ranking in the Armenian energy sector using a multicriteria method for groups. Ann Oper Res 2003; 120:135–57. http://dx.doi.org/10.1023/A:1023330530111
 [9] Gordon JM, Reddy TA. Time series analysis of hourly global horizontal solar radiation. Sol Energy 1988; 41:423–9. http://dx.doi.org/10.1016/0038-092(88)90016-3
[10] Hosseini, S. H., Ghaderi, S. F., & Shakouri, G. H. (2012). An investigation on the main influencing dynamics in renewable energy development: A systems approach. Paper presented at the 2012 2nd Iranian Conference on Renewable Energy and Distributed Generation, ICREDG 2012, 92-97. Retrieved from www.scopus.com
[12] Kahraman C, Kaya _I, Cebi S. A comparative analysis for multiattribute selection among renewable energy alternatives using fuzzy axiomatic design and fuzzy analytic hierarchy process. Energy 2009; 34:1603–16. http://dx.doi.org/ 10.1016/j.energy.2009.07.008.
 [13] Kellogg, W.D., Nehrir, M.H., Venkataramanan, G., Gerez, V., 1998. Generation unit sizing and cost analysis for stand-alone wind, photovoltaic and hybrid wind/PV.
 [14] Maharjan L, Inoue S, Akagi H. A transformerless energy storage system based on a cascade multilevel PWM converter with star configuration. IEEE Trans Ind Appl 2008; 44:1621–30.
[15] Nehrir MH, Wang C, Strunz K, Aki H, Ramakumar R, Bing J, et al. A review of hybrid renewable/alternative energy systems for electric power generation. IEEE Trans Sustain Energy 2011; 2:392–403.
 [16] Wahab MA, Essa KSM. Extrapolation of solar irradiation measurements: case study over Egypt. Renew Energy 1998; 14:229–39.