توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد انرژی، شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان ساری، صندوق پستی 188.

2 سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا)

چکیده

با توجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان فعلی، دیگر نمی توان به منابع موجود انرژی متکی بود. امروزه، بحران های سیاسی، اقتصادی و مسائلی نظیر محدودیت دوام ذخایر فسیلی، نگرانی های زیست محیطی، ازدحام جمعیت، رشد اقتصادی و ضریب مصرف، همگی مباحث جهان مشمولی هستند که با گستردگی تمام، فکر اندیشمندان را در یافتن راهکارهای مناسب در حل مناسب معضلات انرژی در جهان، به خصوص بحران های زیست محیطی، به خود مشغول داشته است. صاحبان منابع فسیلی بایستی واقع نگرانه بدانند که برداشت امروز ایشان از ذخایر فسیلی، مستلزم بهره وری کمتر فردا و نهایتاً تهی شدن منابع شان در مدت زمانی کمتر خواهد بود. مزیت های انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین جهت‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، اولویت بخشی به توسعه انرژی‌های تجدید پذیر را ضروری می‌سازد. در این مقاله ضمن بررسی وضعیت انرژی های تجدیدپذیر در ایران به بررسی موانع توسعه این منابع در ایران پرداخته شده است.  

کلیدواژه‌ها


[1]  ترازنامه انرژی سال 1390، معاونت برق و انرژی، وزارت نیرو
   [2]استادزاده، علی حسین، پیش بینی بلندمدت سهم بهینه انرژی های تجدیدپذیر از کل انرژی در قالب یک الگو رشد پایدار: مورد ایران (1387-1420)، مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاست گذاری انرژی، سال یکم، شماره 1، صفحات 5-28، بهار 1392
 [3]دبیری، فرهاد، مطالعه تطبیقی و بررسی جنبه های حقوقی ناکارآمد aتوسعه و کاربرد انرژی های تجدیدپذیر در ایران و کشورهای منتخب، کنفرانس بین المللی برق، تهران، سال 1392
 [4]عملکرد برنامه چهارم در زیرساخت های کشور، هفته نامه برنامه، معاونت راهبردی و نظارت ریاست جمهوری، شماره 352، سال 1388
 [5]مطالعات تطبیقی وضعیت انرژی در کشور و راه های برون رفت از مشکلات آن، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مهر ماه 1387
[6] وب سایت سازمان انرژی های نو ایران، به آدرس اینترنتی: www.suna.org.ir
 [7]سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سرمایه گذاری خارجی در ایران
[8]ادهمی، محمد. کمالی، علیرضا، قنادیان، محمد، نجارنژاد منصوره، بررسی سیاستهای کشور آلمان در قبال انرژی های تجدید پذیر و نقش حاکمیت دولت در توسعه این انرژی ها، ششمین همایش علمی تخصصی انرژی­های تجدید پذیر، پاک و کارآمد، تهران، 1393