سیستم‌های هیبریدی تولید توان بر پایه انرژی خورشیدی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

3 دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک، گروه سیکل و مبدل های حرارتی، پژوهشگاه نیرو، تهران

چکیده

در میان انرژی­های تجدیدپذیر، خورشید به عنوان یک منبع بی­پایان انرژی در کانون توجهات پژوهشگران زیادی در سطح جهان قرار گرفته است. استفاده از انرژی تابشی خورشید در سیستم­های تولید توان رایج مانند موتور استرلینگ، توربین­های گاز و بخار می­تواند نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت و آلایندگی زیست محیطی داشته باشد. از سوی دیگر این مساله سبب خواهد شد که راندمان سیکل­های اشاره شده افزایش یافته و عملکرد آنها بهتر شود. کشور جمهوری ‌اسلامی ‌ایران به لحاظ دارا بودن مناطق آفتاب‌خیز فراوان از قابلیت بالایی جهت استفاده از انرژی خورشیدی در سیستم­های تولید توان خود برخوردار است. هدف عمده این مقاله بررسی انواع روش­های نوین در استفاده از انرژی خورشیدی در سیستم­های حرارتی برای تولید توان الکتریکی و حرارتی می­باشد. استفاده از این نوع سیستم­های هیبریدی می‌تواند تا حدود زیادی باعث افزایش راندمان، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، کاهش آلودگی ناشی از سوخت‌های فسیلی و کاهش هزینه‌های مرتبط با تولید انرژی گردد.

کلیدواژه‌ها


1-       مراجع
[1] انجمن انرژی خورشیدی ایران، حفظ محیط زیست با تولید انرژی از تابش خورشید، خبرنامه انجمن انرژی خورشیدی، سال هشتم، شماره 29.
[2] W. Haff, K.Friedrich, G.Mayer, J.Schlaich, Solar Chimneys Part I: principle and construction of the pilot plant in Mazanares, International Journal of Solar Energy, Vol. 2, pp 3–20, 1983.
[3] E.Bilgen, J.Pheault, Solar Chimney Power Plant for high latitudes, Renew able energy magazine 2003.
[4] م.نجمی، س.ح.منصوری، غ.زاهدی، امکان­سنجی بهینه­سازی یک نمونه نیروگاه خورشیدی، شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، اردیبهشت 1387.
[5] I.E. Meriche, A.Baghidja, T.Boukelia, Design and performance evaluation of solar gas turbine power plant in south western algeria” International Journal of Renewable Energy Research, Vol. 4, No. 1, 2014.
[6] A.C. Fernandez, Economic Study of Solar Thermal Plant based on Gas Turbines, Master Thesis, Department of Energy Sciences Faculty of Engineering LTH, Lund University, Sweden, 2013.
[7] , J.P.Meyer, T.Bello-Ochende, Solar thermal power generation using the Brayton cycle, German South African Research Lecture Series, Thermofluids Research Group, Department of Mechanical and Aeronautical Engineering, University of Pretoria, 2013.
[8] L.Aichmayer, J.Spelling, W.Wang, B.Laumert,Design and Analysis of a Solar Receiver for Micro Gas Turbine based Solar Dish Systems, KTH Royal Institute of Technology, SE 100 44, Stockholm, Sweden
[9] T.Paanu, S.Niemi, P.Rantanen, Waste heat recovery bottoming cycle alternatives, Proceeding of the university of VAASA, Reports 175, 2012.
[10] B.Kelly, U.Herrmann, M.J. Hale, , Optimization Studies for Integrated Solar Combined Cycle Systems, ASME Forum, 2001.
[11] G.Schmidt, The theory of Lehmann’s Calorimetric Machine, Z.ver.Dtsch.ing, 15, part 1, 1871.
[12] ج.پیرکندی، م.محمودی، نقش پیل‌های سوختی تجدیدپذیر در افزایش مداومت پروازی سیستم‌های پیشرانش هوایی، مجله علمی ترویجی مهندسی مکانیک، سال بیست و دوم، شماره 90، شهریور 1392