مدلسازی و تحلیل دینامیکی یک چیلر جذبی دوبستره با رویکرد استفاده از انرژی خورشیدی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار، رشته مکانیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین قزوین، صندوق پستی 34148 - 96818، sakak@eng.ikiu.ac.ir

چکیده

در این تحقیق، رفتار دینامیکی یک چیلر جذبی که از ژل­سیلیکات به عنوان جاذب و از آب به عنوان مبرد استفاده می­کند، مدلسازی شده است. اثرپارامترهای مهم نظیر زمان سیکل، زمان عملکرد شیرها و زمان بازیابی حرارتی بر روی ظرفیت پمپ حرارتی و ضریب عملکرد آن  تعیین و تحلیل شده و سپس مقدار بهینه آنها جهت عملکرد بهینه پمپ حرارتی محاسبه شده است. در انتها نتایج بدست آمده با نتایج تجربی مقایسه شده که تطابق بسیار خوبی را نشان می­دهد. زمان سیکل 450 ثانیه که توسط سازنده استفاده می­شود، بهترین مقدار برای تحصیل حداکثر خنک­کنندگی می­باشد که البته تنها برای شرایط محیطی خاصی صادق      می­باشد، هر چند مقدار ضریب عملکرد با افزایش زمان سیکل، افزایش می­یابد. در صورت استفاده از انرژی خورشیدی زمان سیکل متغیر بوده و بایستی بصورت برخط با توجه به شدت تابش، تعیین گردد.

کلیدواژه‌ها


[1] Rowland F.S. and Molina M.J., Stratospheric sink forchlorouromethanes: Chlorine-atom catalysed destructionof ozone, Nature, 249, p. 810, 1974.                                                            
[2] United Nations Environment Programme. TheMontreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. United Nations Environment Programme.
[3] United Nation, Report of the Conference of theParties on Its Third Session, United Nation, Kyoto 11 December 1997.
[4] Aristov Yu.I, Sapienza A, Ovoshchnikov D.S, Freni A, Restuuccia.G, Reallocation of adsorption anddesorption times for optimization of cooling cycles, p  525-531, 2012.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[5] EL- Sharkawy I.I, Abdelmeguid H, saha B.B., Towards an optimal performance of adsorptionchillers: reallocation of adsorption / desorption cycle times, p 171-182, 2013.
[6] Wang R.Z., Performance improvement of adsorption cooling by heat and mass recovery operation, Int. Journal of Refrigeration, 24, p. 602,2001.
[7] Sakoda A. and Suzuki M., Fundamental study onsolar powered adsorption coolingSystem, Journal  of   Chemical Engineering Japan, 17(1), p. 52, 1984.
[8] Glueckauf. Trans. Faraday Sci., 51, p. 1540,1995         
[9] Cho S.H. and Kim J.N., Modeling of a silica gel/water adsorption cooling system,Energy, 17(9 ) p. 829.  1992
[10]   H.T., Ng K.C., Chakraborty A., Oo N.M., and Othman M.A., Adsorptioncharacteristics of silica gel  water systems, Journal of ChemicaL  Eng. Data, 47, p.1177, 2002.
[11] Saha, B.B., Boelman, E.C. and Kashiwagi,T., Computer simulation of a silica gel-water Adsorption refrigeration cycle-the influence of the operation conditions on cooling output and COP,         ASHRAE Tranc.Res;101(2),p.348, 1995                                                                                              
 [12] Techincal Brochure from www.adsorption.de GBUmbh Adsorption