مدیریت انرژی ساختمان هوشمند با تغذیه‌ی منابع تجدیدپذیر

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد، مهندسی برق، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران *یزد، صندوق پستی:8915161893، e.samavati2010@yahoo.com

چکیده

 امروزه روبه­رویی با مشکل افزایش تقاضا با وجود زیرساخت شبکه برق کنونی قابل حل نیست. همچنین آلودگی های زیست محیطی به دلیل وجود نیروگاه­های تجدیدناپذیر رو به فزونی است. بهترین راهکار به منظور کاهش تلفات در شبکه انتقال و توزیع الکتریسیته و آلودگی­های زیست محیطی ناشی از تولید آن، این است که هر ساختمان از منابع انرژی تجدیدپذیر خانگی منحصر به فرد خود که در ساختمان نصب شده تغذیه کند. این مقاله از جنبه های گوناگون همچون مدیریت انرژی در ساختمان و کنترل لوازم خانگی و انرژی الکتریکی، به بررسی یک ساختمان هوشمند با منابع انرژی تجدیدپذیر مختلف و سیستم­های ذخیره­ساز انرژی پرداخته است. همچنین  تاثیر استفاده از سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با ترکیب انرژی های تجدیدپذیر را بررسی می کند. به منظور رسیدن به این شکل بار، بارها باید توسط مصرف کنندگان به درستی برنامه ریزی شود،ژ به طوری که وسایل پر مصرف در طول ساعات اوج روشن نشوند. در واقع در این مقاله از روش انتقال بار برای هموار کردن منحنی بار مصرفی استفاده می­شود. یکی از اهداف این مقاله این است که در ساعات اوج مصرف برق، حداقل وابستگی به شبکه برق و حداکثر استفاده از منابع تجدید پذیر را داشته باشیم . در این مقاله یک روش جدید مدیریت انرژی با استفاده از انتقال بار یرای ساختمان های هوشمند با تغذیه­ی منابع تجدیدپذیر پیشنهاد می­شود. با بکارگیری الگوریتم مدیریت انرژی در یک ساختمان با تغذیه­ی منابع تجدیدپذیر، حدود  28% در هزینه­ی برق ساختمان صرفه­جویی می­شود.

کلیدواژه‌ها


[1] A. Mishra, D.Irwin, P.Shenoy, J.Kurose, T. Zhu, GreenCharge: Managing Renewable Energy in Smart Buildings,2013 .
] 2[ ساناز غازی، اعظم نادری، بررسی نقش سیستم مدیریت هوشمند(EBMS) در بهینه سازی مصرف ساختمان، صفحه 49-52، 1390.
[ 3] A.Radhakrishnan, M.P. Selvan, Load Scheduling For Smart Energy Management in Residential Buildings with Renewable Sources ,Hybrid Electrical Systems Laboratory,Department of Electrical and Electronics Engineering National Institute of Technology Tiruchirappalli, 2014.
]4[ مهدی تقی زاده ،  سلمان حاجی آقاسی، ساناز اردیبهشتی ، مدیریت تقاضای مبتنی بر پیش بینی منابع تجدیدپذیر در ساختمان های مسکونی توسط سیستم خان ه های هوشمند، نخستین همایش ملی سیستم های هوشمند مدیریت ساختمان با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی، 1393 .
[5] J.Han, C.Choi, W.Park, I.Lee, S.Kim, Smart home energy management system including renewable energy based on ZigBee and PLC ,Consumer Electronics, IEEE Trans,  vol. 60 ,pp.  198 - 202, 2014.
[6] M.Pipattanasomporn , M.Kuzlu, S.Rahman, An Algorithm for Intelligent Home Energy Management and Demand Response Analysis, IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID, VOL. 3, NO. 4,  2012.