دو فصلنامه انرژی های تجدیدپذیر و نو (JRENEW) - اصول اخلاقی انتشار مقاله