دو فصلنامه انرژی های تجدیدپذیر و نو (JRENEW) - اهداف و چشم انداز