دو فصلنامه انرژی های تجدیدپذیر و نو (JRENEW) - واژه نامه اختصاصی