اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان

استادیار سازمان انرژی‌های نو – وزارت نیرو
(انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران)

arkaabi16gmail.com
09121226223

سردبیر

دکتر مصطفی مافی

استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

m.mafieng.ikiu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سید مجتبی موسوی نائینیان

دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (رییس انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران)

mostafa.mafigmail.com

مهدی معرفت

استاد دانشگاه تربیت مدرس

maerefatmodares.ac.ir

مجید عمیدپور

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

amidpourkntu.ac.ir

ابراهیم حاجی دولو

استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز

hajidaescu.ac.ir

مجید عباسپور

استاد دانشگاه صنعتی شریف

abbporsharif.edu

مجید بازارگان

دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

bazargankntu.ac.ir

علی اشرفی زاده

دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ashrafizadehkntu.ac.ir

مسعود ضیاء بشرحق

دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

mziakntu.ac.ir

ابراهیم افشاری

دانشیار دانشگاه اصفهان

e.afsharieng.ui.ac.ir

امیر امیدوار

دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز

omidvarsutech.ac.ir

سید علیرضا ذوالفقاری

استادیار دانشگاه بیرجند

zolfagharibirjand.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر فریبرز جهانشاه

انرژی های تجدیدپذیر دانشکده صنعت آب و برق اصفهان

fariborz.jahanshahgmail.com
09103155707