راهنمای نویسندگان

برای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید.

در ارسال فایل مشخصات نویسندگان ( فقط مشخصات نویسندگان )، فایل اصل مقاله (بدون مشخصات نویسندگان )، فایل تکمیلی/اضافی ( با مشخصات نویسندگان )، و نوع و اندازه قلم های استفاده شده در فصلنامه مطابق راهنمای تهیه و تنظیم مقالات کامل فصلنامه توجه بیشتری مبذول فرمایید.