بررسی تجربی عملکرد یک نمونه خشک‌کن خورشیدی جابجایی طبیعی

نوع مقاله: علمی-تخصصی

نویسنده

کارشنارس ارشد، مهندسی مکانیک، سازمان آموزش فنی و حرفه ای، آزادشهر

چکیده

چکیده
هدف از این پروژه ساخت یک نمونه خشک‌کن خورشیدی با جابجایی طبیعی و بررسی عملکرد حرارتی آن با توجه به میزان تابش خورشیدی در شرایط مختلف آب و هوایی، تغییر سطح، تغییر زاویه کلکتور و چرخش کلکتور هست. در این نمونه امکان چرخش دستگاه به‌اندازه 360 درجه به‌صورت دستی به کمک چرخ‌ها وجود دارد. به‌منظور افزایش راندمان حرارتی خشک‌کن خورشیدی با توجه به تغییرات آب و هوایی و تغییر فصول، امکان تغییر زاویه کلکتور به کمک تغییر ارتفاع پایه‌ها و لولا بین جعبه کلکتور و جعبه مواد غذایی ایجادشده است؛ و این در حالی است که در نمونه‌های ساخته‌شده گذشته این قابلیت دیده نمی‌شود. در این تحقیق زاویه بهینه قرارگیری کلکتور رو به جنوب در محدوده زوایای 60 الی 70 درجه به دست آمد. با استفاده از معادلات انرژی دیده ‌شد که افزایش سطح باعث افزایش میزان انرژی جذب‌شده کلکتور می‌گردد. این افزایش به‌صورت تجربی نیز مشاهده گردید؛ اما مقدار پیش‌بینی‌شده توسط معادلات انرژی با مقادیر تجربی کمی اختلاف دارد که این امر ناشی از اثرپذیری مقدار دمای خروجی سیال عامل و ضریب اتلاف حرارتی از سطح مقطع است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات