نویسنده = مجتبی شیخی ازغندی
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی شرایط دمایی گاز خروجی از ایستگاه تقلیل فشار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 9-15

پوریا بهارنژاد؛ مجتبی شیخی ازغندی؛ سید احسان شکیب