نویسنده = صادق رسول اهری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی منابع انرژی تجدیدپذیر و نقش سلول های خورشیدی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 76-81

صادق رسول اهری