دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-87 
7. بررسی و مقایسه عملکرد نسل‌های مختلف سلول‌های خورشیدی

صفحه 45-56

شیوا سالم؛ کیوان مختاری؛ احمد تقی زاده دامنابی


9. طراحی و تحلیل عملکرد توربین کوچک باد با ایرفویل ترکیبی

صفحه 65-73

شهریار کوراوند؛ بهنام معتکف ایمانی؛ علی ماشاءاله کرمانی