نویسنده = کبری قرئلی و همکاران
آموزش دانشگاهی انرژی‌های تجدیدپذیر

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 57-63

کبری قرئلی و همکاران