نویسنده = ابراهیم قائد
مطالعه اثر باز بودن اقتصاد بر بهره‌وری انرژی در منتخبی از کشورهای درحال‌توسعه

دوره 10، شماره 2، مهر 1402، صفحه 122-133

10.52547/jrenew.10.2.122

محمدرضا لطفعلی پور؛ ابراهیم قائد؛ شبنم امیرپور


بررسی تأثیرانواع منابع انرژیهای تجدیدپذیربرتولید برق در ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 41-47

علی دهقانی؛ ابراهیم قائد؛ محمدطاهر احمدی شادمهری


بررسی نقش انرژیهای تجدیدپذیر و نو برنرخ تورم در ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 125-131

ابراهیم قائد؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ محسن راجی اسد آبادی