نویسنده = رامین مهدی پور
افزایش عملکرد نیروگاه خورشیدی تولید بخار مستقیم فرسنل به کمک نانو ذرات

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 23-28

علی شهرجردی؛ رامین مهدی پور؛ آرش میرعبدا... لواسانی


طراحی سیستم تولید توان به کمک روش هیبرید باد و خورشید و ذخیره سازی آن برای مصرف مسکونی

دوره 2، شماره 1، تیر 1394، صفحه 35-40

رامین مهدی پور؛ هادی فلاح؛ علی هاشم زاده؛ سیاوش ستار