نویسنده = علی نجات لرستانی
بررسی تجربی عملکرد یک خشک کن هیبریدی (خورشیدی-الکتریکی) همرفت اجباری

دوره 5، شماره 2، آذر 1397، صفحه 107-115

حامد کرمی؛ علی نجات لرستانی؛ رضا تحویلیان


مدلسازی ریاضی خشک کردن شوید و تاثیر شرایط مختلف جوی بر راندمان خشک کن هیبریدی-خورشدی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 9-14

اسماعیل میرزایی قلعه؛ حامد کرمی؛ علی نجات لرستانی