نویسنده = سید عباس سادات سکاک
مطالعه سیستم سرمایش جذبی خورشیدی دو اثره لیتیم بروماید-آب

دوره 2، شماره 2، دی 1394، صفحه 55-62

مرتضی حیدر؛ منصور خانکی؛ سید عباس سادات سکاک؛ بهنام کرملو


شبیه‌سازی عددی یک توربین بادی با محور عمودی و مقایسه با مدل تحلیلی DMST

دوره 1، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 27-33

سید عباس سادات سکاک؛ حامد باروتی ها