نویسنده = آرش میرعبدا... لواسانی
افزایش عملکرد نیروگاه خورشیدی تولید بخار مستقیم فرسنل به کمک نانو ذرات

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 23-28

علی شهرجردی؛ رامین مهدی پور؛ آرش میرعبدا... لواسانی