نویسنده = سید علی میراحمدی گلرودباری
مروری بر سیستم‌ها و روش‌های سرمایش غیرفعال

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 10-14

سید علی میراحمدی گلرودباری؛ مهدی معرفت