نویسنده = علی ماشاءاله کرمانی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تحلیل عملکرد توربین کوچک باد با ایرفویل ترکیبی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-73

شهریار کوراوند؛ بهنام معتکف ایمانی؛ علی ماشاءاله کرمانی