دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393 
3. انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار در ایران

صفحه 21-26

مهندس مهدی بریمانی؛ دکترعبدالرزاق کعبی نژادیان