دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-141 
12. محاسبه قابلیت اطمینان و دسترس پذیری سیستم پیل سوختی متانولی با رویکرد زنجیره مارکوف

صفحه 103-109

حمیدرضا سراج؛ امیرعلی سیف‌الدین اصل؛ حسین یوسفی؛ عاطفه عباسپور