نویسنده = هاشمی، سید علی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه انواع صفحه های جاذب خورشیدی فتوولتاییک/حرارتی از نظر طراحی و عملکرد

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-48

فریبرز جهانشاه؛ سید علی هاشمی؛ فرهاد جهانشاه