نویسنده = علی اکبری، پریا
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد همه جانبه در طراحی ساختمان‌های انرژی صفر

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 11-16

حسین مدی؛ پریا علی اکبری