محاسبه و تحلیل مزایای استفاده از آبگرمکن خورشیدی در طرحی جامع برای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار دانشکده معماری دانشگاه پیام نور شرق تهران ، تهران ، ایران

چکیده

امروزه در جهان توسعه پایدار از موضوعات بسیار مهم مورد بحث می‌باشد و از مهمترین بخش‌های مورد تاکید در توسعه پایدار، توجه به کاهش مصرف انرژی‌های تجدید ناپذیر ‏می‎‌‎باشد؛ که علاوه بر حفظ منابع طبیعی ، موجب کاهش اثرات مخرب زیست محیطی نیز می‎‌‎شود. کشور ایران دارای موقعیت جغرافیایی ممتازی برای استفاده از انرژی ‏خورشیدی است و بکارگیری این مزیت میتواند کشور را در مسیر توسعه پایدار قرار بدهد. یکی از ارزانترین شیوه‌های استفاده از انرژی پاک خورشیدی، بهره برداری از ‏آبگرمکن‌های خورشیدی است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات سایر منابع و تحقیقات انجام شده، پروژه ای تعریف شد؛ که در آن کل منازل مسکونی مجهز به آبگرمکن ‏خورشیدی شوند و در این راستا مزایای پروژه محاسبه و تحلیل شد. روش پژوهش تجزیه و تحلیل علی داده‌ها بود و اهمیت این پژوهش در شیوه محاسبات متفاوت آن از سایر ‏پژوهش‌های متداول صورت پذیرفته می‌باشد. اجرای این پروژه مِلی با مبلغ سرمایه گذاری حدود چهل و هشت تریلیارد تومان معادل یازده میلیارد دلار است، پس از تقریبا سه ‏سال اصل سرمایه برگشت داده خواهد شد و از آن به بعد سالانه بطور تقریبی مبلغ شانزده تریلیارد تومان معادل سه و هشت دهم میلیارد دلار به سرمایه گذاران سود خواهد ‏رساند.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- مراجع

 [1]  مؤسسه IPCC  وابسته به سازمان ملل متحد ،

       (Intergovermental Panel on Climate Change)         

        https://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/index.php?idp=49   

[2]   S. D. , Nitinkumar   ;  Energy efficient Automatic  

       solar water heater ,  International Journal of  Advance

       Research in Engineering, Science & Technology  

       Volume 2,Issue 4, 2015.

[3]  https://www.iea-shc.org/data/sites/1/publications/

       Solar-Heat-Worldwide-2016.pdf  

[4]  M. , Getchell, , P. , Meuse, E. , O’Casey , & A. , Sigmon,

       ; Solar water heating in Oregan`s residential, 2012.  

[5]  محمد ساتکین و عبدالرزاق کعبی نژادیان ،  تحلیل فنی- اقتصادی یک خانه

      خورشیدی نمونه در تهران وزارت نیرو سازمان انرژی­های نو ایران، 1378.

[6]  زهرا عیوضی ، استفاده از آبگرمکن خورشیدی در مناطق مسکونی/تجاری منطقه

     22 شهرداری تهران و اثرات آن در بهسازی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی

      واحد علوم و تحقیقات، 1384.

[7]  عبدالمجید حسنی ، علیرضا سینا و احمد عطایی ، کاهش مصرف انرژی الکتریکی

        با جایگزینی آبگرمکن خورشیدی به جای آبگرمکن برقی دومین کنفرانس   

        سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی، 1389.

[8]  علی عزیزی و شهرزاد فرهادی ، تحلیل اقتصادی اجتماعی زیست محیطی مزایای

      بکارگیری آبگرمکن خورشیدی (مطالعه موردی شهر شیراز) نشریه انرژی ایران /

      دوره 15 شماره 1 بهار 1، 1391.

[9] سازمان بهینه سازی سوخت کشور "مقدمه مجموعه مقالات اولیه اولین همایش  

     بهینه سازی مصرف سوخت در بخش ساختمان"  تهران1380

[10]  https://damatajhiz.com/categories/97/آبگرمکن-خورشیدی-سولار-پلار

[11]  https://www.solartubs.com/advantages-of-solar- vacuum-

         tubes.html

[12]  https://www.energywise.govt.nz/at-home/water/ types-of-water-

         heating-systems/solar-water-heating/

[13]  http://solarpolar.ir

[14]  http://www.sabainfo.ir/fa/news/684         

[15]  http://www.asrenaft.com/report/اختلاف-1-4-میلیارد-دلاری-حساب-گازی-ایران-ترکیه        

[16]  https://www.iranjib.ir/showgroup/23/realtime_price

[17]  https://www.amar.org.ir

[18]  https://www3.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch01/final/c01s04.pdf 

[19]  ترازنامه انرژی جمهوری اسلامی ایران معاونت انرژی وزارت نیرو سال 1393

[20]  http://www.crses.sun.ac.za/files/services/events/workshops

        /03_Design%20ST%20Systems_Calculation%20methods.pdf