رابطه غیرخطی بین رشد اقتصادی، قیمت انرژی و انرژی‌های تجدید‌پذیر: رهیافت رگرسیون آستانه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، علوم اقتصاد ی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس

2 استادیار، علوم اقتصادی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس

چکیده

در این مقاله با استفاده از رویکرد رگرسیون آستانه ای، تاثیر قیمت های انرژی بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر در رژیم های مختلف نرخ رشد اقتصادی ایران بررسی می‌شود. داده های تجربی از سایت بانک مرکزی ایران در دوره (93-1360) جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که در رابطه رگرسیون یک آستانه وجود دارد که برابر با 7.74% در داد های نرخ رشد تولیدناخالص داخلی سالانه است. بر اساس مقدار آستانه‌ی بدست آمده، مشاهدات به دو رژیم دارای رشد اقتصادی پایین (رشد اقتصادی کمتر از 7.74%) و دارای رشد اقتصادی بالا (رشد اقتصادی بیشتر از 7.74%) تقسیم شدند. یافته‌ها نشان می‌دهند که بین شاخص قیمت مصرف کننده و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور در زمان رشد اقتصادی بالا رابطه‌ی منفی و معناداری وجود دارد. که دلیل آن می تواند رشدهای ناپایدار و مقطعی اقتصاد باشد و نیز عدم مدیریت صحیح منابع ناشی از افزایش درآمدهای ناشی از قیمت های انرژی و نیز یارانه ای بودن انرژی و همچنین عدم تمایل بخش خصوصی برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر با وجود انرژی ارزان فسیلی است. همچنین، در ایران در زمانهای رشد اقتصادی پایین رابطه‌ی منفی بین رشد اقتصادی و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات