مکان یابی پمپ های زمین گرمایی حلقه بسته با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مقیاس کل ایران

نوع مقاله: علمی-ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زمین شناسی آبشناسی ، زمین شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز

2 کارشناس ارشد ریاضی، ریاضی، دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده

منابع انرژی فسیلی پایان پذیر است و استفاده از آن ها باعث آلودگی های زیست محیطی فراوانی می گردد. لذا به منابع انرژی پاک و جایگزین نیاز است. پمپ های زمین گرمایی حلقه بسته از این گونه انرژی ها محسوب می شوند، اما تاکنون مطالعه ی کاربردی در جهت استفاده از این سامانه در مقیاس کل ایران انجام نشده است. استفاده از روش های معمول در جهت کسب اطلاعات دقیق از شرایط محلی زمین برای نصب، نیازمند تجهیزات آزمایشگاهی و انجام آزمایش های پرهزینه زمین شناختی در مقیاس محلی است. در نتیجه، بهترین روش از نظر بهره وری اقتصادی در مقیاس کل ایران ، تلفیق لایه های اطلاعاتی پایه در سیستم اطلاعات جغرافیایی در یک فاز شناسایی مکانی، در قالب تهیه ی نقشه ی پایه ی پراکنش مکانی مناطق مستعد نصب پمپ های زمین گرمایی حلقه بسته می باشد. این نقشه در جهت تعیین و بررسی شرایط پایه، شامل سطوح هدایت گرمایی سنگ بستر، مهندسی خاک، مشخصه های اقلیمی و شرایط محیطی زمین نصب و کاربری زمین، و تلفیق آنها در سیستم اطلاعات جغرافیایی ایجاد شده است. این نقشه موجب مدیریت بهتر در مکان یابی مناطق مستعد، کاهش هزینه های طراحی و نصب اقتصادی پمپ های زمین گرمایی حلقه بسته می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات